พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 3 จากที่พบ 3 รายการ

กลุ่มหลัก การเกษตร
กลุ่มย่อย การเกษตร


ชื่อเว็บไซต์ : 
Sustainable Agriculture Foundation : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
เนื้อหา : 
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยช่วงแรกมูลนิธิฯ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบการผลักดันให้มีการนำนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาปฏิบัติจริง โครงการนำร่องฯ มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่เหมาะสม อันจะนำมาสู่การพึ่งตนเองได้ของเกษตรกรและชุมชนในด้านเศรษฐกิจ อาหาร ที่ดินทำกิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรต่อไป...
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
การเกษตร , การเกษตร
ชื่อเว็บไซต์ : 
องค์ความรู้เรื่องข้าว
เนื้อหา : 
องค์ความรู้เรื่องข้าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute - IRRI) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ในการจัดทำภายใต้โครงการ Implementation of Linking Extension and Research Needs through Information Technology (LEARN-IT) โดยการร่วมดำเนินระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิจำเนียรสาระนาค ในปี 2549-2551 แบ่งหมวดหมู่เป็น
1)ความรู้เรื่องข้าว เช่น พันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากข้าวและบรรจุภัณฑ์ คู่มือการจัดการผลิตข้าว
2) โรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว
3) เทคโนโลยีการผลิตข้าว
4) ศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ทั่วประเทศ
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
การเกษตร , การเกษตร
ชื่อเว็บไซต์ : 
เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย
เนื้อหา : 
เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย (Thai Agricultural Research Repository) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สภาคณบดีสาขาการเกษตร สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทย ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิง ต่อยอดและขยายผล เพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ และการเผยแพร่ผลงานให้ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
การเกษตร , การเกษตร


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  การเกษตร
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM