พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 9 ถึง 15 จากที่พบ 15 รายการ

กลุ่มหลัก พจนานุกรม สารานุกรม
กลุ่มย่อย พจนานุกรม


ชื่อเว็บไซต์ : 
พจนานุกรมปิโตรเลียม
เนื้อหา : 
คำศัพท์น่ารู้ทางปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงจัดทำโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
ศัพท์ธรณีวิทยา
เนื้อหา : 
ศัพท์ธรณีวิทยา จากเว็บวิชาการธรณีไทย (http://geothai.net)
-> ฉบับธรณีวิทยาทั่วไป -- รวมคำอธิบายศัพท์เกี่ยวกับธรณีวิทยาทั่วไป
-> ฉบับธรณีวิทยาปิโตรเลียม -- รวมคำอธิบายศัพท์เกี่ยวกับธรณีวิทยาปิโตรเลียม
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Free On-Line Dictionary Of Computing
เนื้อหา : 
ค้นคำศัพท์ทางด้านคอมพิวเตอร์
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Dictionary of Algorithms and Data Structures
เนื้อหา : 
This is a dictionary of algorithms, algorithmic techniques, data structures, archetypal problems, and related definitions. Algorithms include common functions.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Online Dictionary at Datasegment.com
เนื้อหา : 
รวบรวมฐานข้อมูลของพจนานุกรมหลายๆฐาน
- gcide ->The Collaborative International Dictionary of English v.0.48
- wn -> WordNet (r) 2.0 (August 2003)
- foldoc -> The Free On-line Dictionary of Computing (19 Sep 2003)
- jargon -> Jargon File (4.4.4, 14 Aug 2003)
- vera -> V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (December 2003)
- elements -> The Elements (07Nov00)
- easton -> Easton's 1897 Bible Dictionary
- gaz -> U.S. Gazetteer (1990)
- bouvier -> Bouvier's Law Dictionary, Revised 6th Ed (1856)
- moby-thesaurus -> Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
ODLIS — Online Dictionary for Library and Information Science
เนื้อหา : 
พจนานุกรมออนไลน์ด้านห้องสมุดและสารสนเทศ จัดทำโดย Joan M. Reitz จาก Ruth A. Haas Library, Western Connecticut State University (WCSU)
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
คำศัพท์ - สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลคำศัพท์ ความหมาย ที่เกียวข้องกับเหล็ก เหล็กกล้า จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม


หน้าที่    1 | 2  

   
กลุ่มหลัก  พจนานุกรม สารานุกรม
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM