พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ         หรือ
เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ  

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพ

ลำดับที่ 76 - 90 จากทั้งหมด 254 รายการ

ลำดับ
รายชื่อสิ่งพิมพ์
1
พศ.สาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 เมษายน 2555  
จัดทำโดย .. พศ.  

   
2
พศ.สาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 มีนาคม 2555  
จัดทำโดย .. พศ.  

   
3
พศ.สาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 กุมภาพันธ์ 2555  
จัดทำโดย .. พศ.  

   
4
วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555 
จัดทำโดย .. สล.  

   
5
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 1/2556 ตุลาคม-มกราคม 2556 
จัดทำโดย .. สล.  

   
6
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 3/2555 มิถุนายน-กันยายน 2555 
จัดทำโดย .. สล.  

   
7
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 2/2555 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2555 
จัดทำโดย .. สล.  

   
8
บร.สาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2555 
จัดทำโดย .. บร.  

   
9
รายงานประจำปี 2554 (annual report 2011) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
จัดทำโดย .. สล.  

   
10
หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2482 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
จัดทำโดย .. ไม่ระบุ  

   
11
หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2482 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
จัดทำโดย .. ไม่ระบุ  

   
12
Thai Science Bulletin Vol.10 No.2 December 1959 
จัดทำโดย .. สล.  

   
13
Thai Science Bulletin Vol.10 No.1 June 1959 
จัดทำโดย .. ไม่ระบุ  

   
14
Thai Science Bulletin Vol.9 No.2 December 1958 
จัดทำโดย .. ไม่ระบุ  

   
15
Thai Science Bulletin Vol.9 No.1 June 1958 
จัดทำโดย .. ไม่ระบุ  

   

หน้าที่ 1|2|3|4|5|[6]|7|8|9|10|11|12|13|14|15 จาก 17


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
ชื่อย่อหน่วยงาน
คม.
-โครงการเคมี
ทช.
-สำนักเทคโนโลยีชุมชน
บร.
-สำนักบริหารและรับรอง
 ห้องปฏิบัติการ
พร.
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พศ.
-สำนักพัฒนาศักยภาพนัก
 วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ฟว.
-โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
วช.
-โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สท.
-สำนักหอสมุดและศูนย์
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
สล.
-สำนักงานเลขานุการกรม

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:44 PM