มาตรา 7 ประกอบด้วย : โครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กร สถานที่ติดต่อ
 มาตรา 9 ประกอบด้วย : นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผล
                                    รายเดือน

พิมพ์ชื่อเรื่องหรือปีที่ต้องการ  

เลขที่หนังสือ : 2/9/46
ประเภทมาตรา :
9(7) มติ ค.ร.ม. หรือมติคณะกรรมการ
ชื่อเรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร่างพระราชบัญญัติสถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2546)
ว/ด/ป ที่ประกาศ : 2/9/2546
หมายเลขแฟ้ม : 2
สถานที่จัดเก็บ : เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5)

ย้อนกลับ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 0 2201 7287-90  โทรสาร : 0 2201 7265    
Email มาที่ :
Info@dss.go.th


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
ฺBulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
มาตรา 7 ( 63)
7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน (15)
7(2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน (6)
7(3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (6)
7(4) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน … (10)
7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด (26)
มาตรา 9  ( 1413)
9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย (0)
9(2) นโยบายหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร (14)
9(3) แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (27)
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน (12)
9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงมาตรา 7 วรรคสอง (0)
9(6) สัญญาสัมปทาน (0)
9(7) มติ ค.ร.ม. หรือมติคณะกรรมการ (24)
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (1336)

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:46 PM