พิมพ์ชื่อเรื่องหรือปีที่ต้องการ  
เรื่องที่ 1 ถึง 15 จากที่พบ 15 เรื่อง
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
1
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545
2
ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นายชัยวุฒิ เลาวเลิศ)
3
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่อง LCD PROJECTOR พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง [51/2549]
4
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดสอบเทียบแท่งเทียบมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ [52/2549]
5
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 267) [24/6/54]
6
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน พ.ศ. 2522
7
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
9
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
10
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551
11
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
12
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
13
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร่างพระ ราชบัญญัติสถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .....)
14
สถิติทางกฎหมาย (พระราชบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา) ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ (ห้วงเวลา ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ - ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวบรวมโดย) งานสารสนเทศไทย สำนักหอสมุดฯ
15
สรุปผลการจัดการประกวดภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับสาโทและนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาและขวดสาโท [05/08/2546]

1 คลิกที่ "หัวข้อชื่อเอกสาร" เพื่อดูรายละเอียด

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
ฺBulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
มาตรา(63)
7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน (15)
7(2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน (6)
7(3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (6)
7(4) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน … (10)
7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด (26)
มาตรา 9  (1413)
9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย (0)
9(2) นโยบายหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร (14)
9(3) แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (27)
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน (12)
9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงมาตรา 7 วรรคสอง (0)
9(6) สัญญาสัมปทาน (0)
9(7) มติ ค.ร.ม. หรือมติคณะกรรมการ (24)
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (1336)

 

สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:46 PM