พิมพ์ชื่อเรื่องหรือปีที่ต้องการ  
เรื่องที่ 1 ถึง 40 จากที่พบ 1336 เรื่อง
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
1
ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุเกินกว่า 2 ล้านบาทนำเข้าจากต่างประเทศ ประจำปี 2549
2
งบประมาณ 2543 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2543-74/2543 สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2543-20/2543
3
งบประมาณ 2544 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2544-63/2544 สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2544-12/2544 สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 1/2544
4
งบประมาณปี 2542 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2542-74/2542 สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2542-8/2542 สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 9/2542
5
ทะเบียนสัญญาซื้อขาย/จ้าง ประจำปี 2545
6
ทะเบียนสัญญาซื้อขาย/จ้าง ประจำปี 2546
7
บทความ 1. เขตทหารเข้าได้ 2. ทำไมฉันเสียแพง 3. แค่ขนดินทำไมถึงเดือดร้อน 4. ขอประวัติคนไข้ที่เสียชีวิตแล้ว
8
บทความ 1. น้ำที่คุณดื่มสะอาดไหม 2. ปล่อยน้ำเน่าเข้าบ่อปลา 3. ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157 ครับ 4. ขอดูใบอนุญาติจัดตั้งโรงเรียน
9
บทความ 1. ผมสาหัส แต่หมอบอกบาดเจ็บ 2. ขอมากเกินไปหรือเปล่า 3. ขอเอกสารการไปราชการ 4. ศูนย์การค้าขนาดเล็ก แต่ปัญหาไม่เล็ก
10
บทความ 1. ไม่ให้เพราะจะเอาไปร้องเรียน 2. อยากรู้ชื่อคนที่ขับไล่ผม 3. เงินค่าปรับไปอยู่ที่ไหน 4. คุยกันดีๆ ก็น่าจะได้ (ข้อมูล)
11
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ชั้น 1-3 อาคารหอสมุด ฯ 4 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [E8/2554]
12
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบค่าการส่องผ่านของแสง (Spectrophotometer) 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [E13/2552]
13
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบค่าคาร์บอนและไฮโดรเจนของเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [E14/2552]
14
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบคุณสมบัติเชิงกล (Universal testing machine) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [E15/2552]
15
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบดเยื่อ แบบ PFI-mill 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [E9/2552]
16
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์มวลสารปริมาณน้อยในสภาวะก๊าซ (GC/MS) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [E8/2552]
17
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสอบเทียบความเรียบผิวด้วยเลเซอร์อินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [E5-1/2554]
18
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการใช้ GC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ [12/2554]
19
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการไทเทรด [11/2554]
20
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง Customer Service และห้องน้ำส่วนกลาง อาคารหอสมุดฯ [13/2554]
21
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 510 พื้นที่ประมาณ 140 ตารางเมตร [9/2554]
22
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการ 120 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ [14/2554]
23
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริกา เรื่อง สอบราคาซื้อเตาหลอมแก้วแบบ box furnace [1/2552]
24
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดมอเตอร์เซอร์โวขับเคลื่อนระบบตรวจจับ [8-1/2554]
25
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาสอบราคาซื้อชุดมาตรฐานอ้างอิงทางมิติ 1 [9/9/52]
26
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า การขายเลขที่ 2/2553
27
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีประมูลขายด้วยปากเปล่า การขายเลขที่ 1/2548
28
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีประมูลขายด้วยปากเปล่า การขายเลขที่ 1/2549
29
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีประมูลขายด้วยปากเปล่าการขายเลขที่ 1/2545
30
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีประมูลขายด้วยปากเปล่าการขายเลขที่ 1-1/2546
31
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี 2549 โดยวิธีประมูลขายด้วยปากเปล่า การขายเลขที่ 2/2551
32
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี 2550 โดยวิธีประมูลขายด้วยปากเปล่า การขายเลขที่ 1/2552
33
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี 2552 โดยวิธีประมูลขายด้วยปากเปล่า การขายเลขที่ 1/2554
34
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางเก่า โดยวิธีประมูลขายด้วยปากเปล่า การขายเลขที่ 3/2550
35
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางเก่า โดยวิธีประมูลขายด้วยปากเปล่า การขายเลขที่ 3-1/2550
36
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีประมูลขายด้วยปากเปล่า การขายเลขที่ 2/2550
37
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [4/6/47]
38
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การรื้อถอนและขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีประมูลขายด้วยปากเปล่า การขายเลขที่ 1/2553
39
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [E19/2552]
40
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านความยาวและมิติ 1 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [E27/2552]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34   อ่านต่อ คลิกที่ "หัวข้อชื่อเอกสาร" เพื่อดูรายละเอียด

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
ฺBulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
มาตรา(63)
7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน (15)
7(2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน (6)
7(3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (6)
7(4) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน … (10)
7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด (26)
มาตรา 9  (1413)
9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย (0)
9(2) นโยบายหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร (14)
9(3) แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (27)
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน (12)
9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงมาตรา 7 วรรคสอง (0)
9(6) สัญญาสัมปทาน (0)
9(7) มติ ค.ร.ม. หรือมติคณะกรรมการ (24)
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (1336)

 

สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:46 PM