พิมพ์ชื่อเรื่องหรือปีที่ต้องการ  
เรื่องที่ 1 ถึง 27 จากที่พบ 27 เรื่อง
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
1
โครงการการทำผลิตภัณฑ์บล๊อคยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็วด้วยยางพารา [วศ คก 1]
2
แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปี 2545 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
แบบรายงานผลการดำเนินงานของ วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไตรมาสที่ 2 ระยะเวลา ณ ม.ค. 2548 ถึง มี.ค. 2548 หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
4
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2548 [7/48]
5
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2548 [9/48]
6
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2548 [10/48]
7
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [2548]
8
แผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการใสสะอาด (ปีงบประมาณ 2545-2548)
9
แผนกลยุทธ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)
10
แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2546 (ตามเอกสารขาวคาดแดง)
11
แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2547 (ตามเอกสารขาวคาดแดง)
12
แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2547 (ตามเอกสารงบประมาณ - เล่มคาดแดง)
13
แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2548 (ตามเอกสารงบประมาณ - เล่มคาดแดง)
14
แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2549 (ตามเอกสารงบประมาณ - เล่มคาดแดง)
15
แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2550 (ตามเอกสารงบประมาณ - เล่มคาดแดง)
16
แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2551 (ตามเอกสารขาวคาดแดง)
17
แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ตามเอกสารขาวคาดแดง)
18
แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2553 (ตามเอกสารขาวคาดแดง)
19
แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2554 (ตามเอกสารขาวคาดแดง)
20
แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ตามเอกสารขาวคาดแดง)
21
แผนงานประจำปีงบประมาณ 2543
22
แผนงานประจำปีงบประมาณ 2544
23
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556-2560 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
24
รายชื่อแผนงานประจำปีงบประมาณ 2542
25
รายชื่อแผนงานประจำปีงบประมาณ 2545
26
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการใสสะอาด (ปีงบประมาณ 2545-2548) (แสดงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน)
27
รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 แผนงานที่ 1-08 หมายเลข (ID) 140

1 คลิกที่ "หัวข้อชื่อเอกสาร" เพื่อดูรายละเอียด

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
ฺBulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
มาตรา(63)
7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน (15)
7(2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน (6)
7(3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (6)
7(4) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน … (10)
7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด (26)
มาตรา 9  (1413)
9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย (0)
9(2) นโยบายหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร (14)
9(3) แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (27)
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน (12)
9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงมาตรา 7 วรรคสอง (0)
9(6) สัญญาสัมปทาน (0)
9(7) มติ ค.ร.ม. หรือมติคณะกรรมการ (24)
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (1336)

 

สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:46 PM