พิมพ์ชื่อเรื่องหรือปีที่ต้องการ  
เรื่องที่ 1 ถึง 12 จากที่พบ 12 เรื่อง
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
1
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ [2551]
2
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ (23/2/2552)
3
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ [2552]
4
คำแนะนำในการติดต่อรับรายงาน [26/12/51]
5
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบ สอบเทียบและก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
6
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548
7
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ [7/1/46]
8
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการสอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์วัด [12/6/46]
9
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง อัตราค่าบริการสารสนเทศตามคำขอ [13/7/52]
10
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่องอัตราธรรมเนียมการทดสอบ สอบเทียบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
11
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมทดสอบ สอบเทียบร้อยละ 20 ตามโครงการ "ของขวัญปีใหม่ ให้ประชาชน"ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
12
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [7/5/42]

1 คลิกที่ "หัวข้อชื่อเอกสาร" เพื่อดูรายละเอียด

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
ฺBulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
มาตรา(63)
7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน (15)
7(2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน (6)
7(3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (6)
7(4) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน … (10)
7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด (26)
มาตรา 9  (1413)
9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย (0)
9(2) นโยบายหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร (14)
9(3) แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (27)
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน (12)
9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงมาตรา 7 วรรคสอง (0)
9(6) สัญญาสัมปทาน (0)
9(7) มติ ค.ร.ม. หรือมติคณะกรรมการ (24)
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (1336)

 

สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:46 PM