กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 196 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2557

“นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น Packaging Innovation in Japan”
โดย : วลัยพร ร่มรื่น เรียบเรียง

วศ. วันนี้ การให้บริการด้านวัสดุสัมผัสอาหารของ วศ.
โดย : สุภัตรา เจริญเกษมวิทย์

การตรวจสอบคุณภาพ วัสดุสัมผัสอาหารเพื่อการส่งออก
โดย : สุภัตรา เจริญเกษมวิทย์, สุจินต์ พราวพันธุ์

การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการด้าน วัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน
โดย : พจมาน ท่าจีน, วรรณา ต.แสงจันทร์, สุจินต์ พราวพันธุ์, บังอร บุญชู

ระวังภัยแฝงจากภาชนะโลหะเคลือบสีสดใส
โดย : ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด

Origami (โอริงามิ) ศิลปะพับกระดาษ กิจกรรมยามว่างแสนสนุก
โดย : พรทิพย์ เส็นสด

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติ การทดสอบภาชนะบรรจุอาหาร
โดย : นวรัฐ เทศพิทักษ์

แนะนำ เว็บไซต์ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน
โดย : นภดล แก้วบรรพต, อัคริมา บุญอยู่, พรรษชล รัตนปาณี

ไนโตรซามีนสารปนเปื้อนใน หัวนมยางสíำหรับทารก
โดย : โอบเอื้อ อิ่มวิทยา, ณฐลมนต์ ปัญญวัฒนกิจ

ขวดเบียร์ นำกลับมาใช้ใหม่ได้จริงหรือ
โดย : กนิษฐ์ ตะปะสา

ความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
โดย : สุจินต์ พราวพันธุ์, พิริยะ ศรีเจ้า

รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ จะไปในทิศทางไหน
โดย : ชินวัฒน์ ทองชัช

บรรจุภัณฑ์พลาสติกกับคุณภาพอาหารโอทอป
โดย : ธวัช นุสนธรา

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน
โดย : ปัทมา นพรัตน์

สารเคลือบผลไม้ มีประโยชน์อย่างไร
โดย : โสรญา รอดประเสริฐ


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM