กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 63 ฉบับที่ 199 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2558

งานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบ ยกระดับสินค้าไทยให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดย : สุดา นันทวิทยา

บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับการรับรองระบบงานในประเทศไทย
โดย : ดุษฎี มั่นความดี, จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการรับรองต่อเนื่องและขยายขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 : 2010
โดย : พจมาน ท่าจีน

การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียนกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
โดย : จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 กับการประยุกต์ใช้ในงานบริการของหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย : อัญญาดา ตั้งดวงดี, สุวศรี เตวะภาส

ห้องปฏิบัติการ วศ. กับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ยกระดับความเชื่อมั่นผลการทดสอบ สอบเทียบ
โดย : สุจินต์ พราวพันธุ์, เทพวิทูรย์ ทองศรี

ห้องปฏิบัติการ วศ. กับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ยกระดับความเชื่อมั่นผลการทดสอบ สอบเทียบ
โดย : สุจินต์ พราวพันธุ์, เทพวิทูรย์ ทองศรี

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP
โดย : สุทธิศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์

โลหะหนักในอาหาร
โดย : อภิษฐา ช่างสุพรรณ

การตรวจสอบการรั่วไหลของคลื่นไมโครเวฟจากเตาอบไมโครเวฟ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความปลอดภัย
โดย : โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

การระเบิดของฝุ่น” ภัยร้ายใกล้ตัวกว่าที่คิด
โดย : หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง, โอบเอื้อ อิ่มวิทยา, นารถ พรหมรังสรรค์

แมงกะพรุนสายพันธุ์อันตรายแห่งท้องทะเล
โดย : สายจิต ดาวสุโข


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM