กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 201 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2559

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบ
โดย : ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของประเทศไทย
โดย : ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์

แนวทางปฏิบัติในการควบคุมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย : นีระนารถ แจ้งทอง, วันดี ลือสายวงศ์

อันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องทดสอบเชิงกลของวัสดุก่อสร้าง
โดย : กฤษฎา สุทธิพันธ์

สารเรืองแสงในผลิตภัณฑ์กระดาษ :อันตรายที่ซ่อนอยู่ในความขาว
โดย : ภูวดี ตู้จินดา, ก่อพงศ์ หงษ์ศรี

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบ
โดย : วันดี ลือสายวงศ์, วีระ สวนไธสง, อังค์วรา พูลเกษม

อันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานในห้องปฏิบัติการอาหาร
โดย : วิภาวรรณ ศรีมุข, สุลาวดี เขียวชม

ความสำคัญของการทดสอบความกระด้างในน้ำเพื่อการบริโภค
โดย : จิราวรรณ หาญวัฒนกุล

การเลือกใช้ภาชนะพลาสติกสำหรับเตาไมโครเวฟ
โดย : ปวริศา สีสวย, ภัสสร พงษ์เสวี

e-Book กับการบริการสารสนเทศของห้องสมุด
โดย : พรรษชล รัตนปาณี

หลักเกณฑ์การเลือกใช้วัสดุอ้างอิงให้เหมาะสมกับการใช้งาน
โดย : ภัทรภร ธนะภาวริศ

วศ. มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ไทยเสริมสร้างการทำงานอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
โดย : ปวีณา เครือนิล

อาหาร OTOP ของไทย ก้าวไกลไปกับ วศ.
โดย : ปฏิญญา จิยิพงศ์

แป้งฝุ่นเด็ก ทัลคัม และข้อควรระวัง
โดย : สายจิต ดาวสุโข


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM