กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 202 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2559

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
โดย : ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ฯตอบโจทย์ตรงตามความต้องการเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการชุมชน
โดย : สมิง ยิ้มสิริ

การบริการของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
โดย : นงนุช เมธียนต์พิริยะ

การบริการเบ็ดเสร็จด้านการทดสอบ สอบเทียบ One Stop Service for Testing and Calibration
โดย : เดช บัวคลี่

การบริการแบบครบวงจรของศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
โดย : สุกัลยา พลเดช

การบริการเบ็ดเสร็จด้านการฝึกอบรม
โดย : ปัทมา นพรัตน์

ศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Science & Technology Information : One Stop Service Center)
โดย : กุหลาบ เลขาขำ, ทวีศักดิ์ แก้วบุรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ : ความสำเร็จการดำเนินงาน คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2559
โดย : อาภาพร สินธุสาร

ระบบการยื่นขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการออนไลน์
โดย : พรพรรณ ปานทิพย์อำพร

แสงสว่างที่เหมาะสมในการทำงาน
โดย : นิมิต พาลี

ข้อควรระวังในการทดสอบโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ ในผลิตภัณฑ์
โดย : วีระ สวนไธสง

บิสฟีนอล - เอ - ไดไกลซิดิลอีเทอร์ในสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร
โดย : จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข

สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
โดย : กนกกาญจน์ ปานจันทร์

มาเปลี่ยนสีดอกไม้กันเถอะ
โดย : สายจิต ดาวสุโข

สัตว์ทะเลหน้าตาแปลก...หายาก
โดย : ภูวดี ตู้จินดา


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM