กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 65 ฉบับที่ 205 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2560

บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ NQI สู่ T.4.0
โดย : ดร.พจมาน ท่าจีน

การปรับภารกิจ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภครองรับอุตสาหกรรมไทย
โดย : จิตวิไล เวฬุวนารักษ์

การเรียนรู้ยุคดิจิทัลกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมสู่ Thailand 4.0
โดย : นางสาวนวพร เลิศธาราทัต

นวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ Thailand 4.0
โดย : ธนิษฐา ภูลวรรณ

"ตลับเมตรไร้สาย" เครื่องวัดระยะเลเซอร์ (Laser Distance Meter) ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องวัดระยะ ที่ก้าวล้ำหน้ามากที่สุดในขณะนี้
โดย : สุภาพร จาตุรันต์เรืองศรี

การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 4.0
โดย : จิราภรณ์ บุราคร

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัตการทดสอบกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
โดย : นวรัฐ เทศพิทักษ์

การพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอให้สอดรับกับยุค Thailand 4.0 ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : โสรญา รอดประเสริฐ

เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
โดย : ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากรังไหม
โดย : สายจิต ดาวสุโข

เทคนิคการตกแต่งสีผลิตภัณฑ์เซรามิก
โดย : วรรณา ต.แสงจันทร์

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าว
โดย : สุบงกช ทรัพย์แตง

เทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์สะตอ
โดย : ปฏิญญา จิยิพงศ์

แกมมาออริซานอล สาระสำคัญในข้าว
โดย : นิภาพร ชนะคช

ขยายรับรองสมรรถนะบุคลากร “ผู้ควบคุมคุณภาพน้ำ บริโภค” สร้างความเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดี
โดย : ชุติมา วิไลพันธ์

วศ. สร้างคุณค่า เสริมปัญญาสู่เยาวชน
โดย : จิตลดา คณีกุล

สิ่งประดิษฐ์ของโลก….จากอดีตสู่นวัตกรรมที่ทันสมัย
โดย : พนารัตน์ มอญใต้


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM