กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 66 ฉบับที่ 206 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2561

บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในยุคประเทศไทย 4.0
โดย : อุมาพร สุขม่วง

โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ : บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
โดย : เดช บัวคลี่

วศ. วันนี้กับบทบาทการนำ วทน. ส่งเสริม OTOP และ SME เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล
โดย : วลัยพร ร่มรื่น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
โดย : จิตรลดา คณีกุล

องค์การห้ามอาวุธเคมี-มีไว้ทำไม
โดย : ภูวดี ตู้จินดา

การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรม
โดย : ฐิตารินีย์ สุโรพันธ์, สุรวุฒิ พวงมาลี

การให้ความรู้ผู้ประกอบการผลิตอาหาร ระดับชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
โดย : เกรียงไกร นาคะเกศ, อารีย์ คชฤทธิ์

วศ. สนับสนุนผู้ประกอบการและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์
โดย : ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อยกระดับสถานประกอบการ OTOP ด้านสิ่งทอ
โดย : สุรัตน์ เพชรเกษม, เทพวิทูรย์ ทองศรี, อมรพล ช่างสุพรรณ

การพัฒนาสื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
โดย : เพ็ญพิชชา เข็มเงิน, เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์

แมลงกินได้ จากเศรษฐกิจฐานรากสู่การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
โดย : สุรศักดิ์ ธนัชชาพิศุทธิ์

สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย : ศันสนีย์ ชีระพันธ์

เทคโนโลยีเฮอร์เดิลกับการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดย : ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์, ลลิตา ชูแก้ว

5 ขั้นตอนสร้าง AR สุดเจ๋งด้วยเครื่องมือง่ายๆ
โดย : ทวีศักดิ์ แก้วบุรี

มาทำอมยิ้มคริสตัล กันเถอะ
โดย : สัตติญา ดีดวงพันธ์

งานบริการวิทยาศาสตร์ ในการกำหนดและวัดค่าสีธงชาติไทย
ไม่ระบุชื่อผู้เขียน


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM