กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 ฉบับที่ 209 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2562

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs พื้นที่ภาคเหรือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
โดย : จิตลดา คณีกุล

วศ. Go Green รวมพลัง “ลดโลกร้อน” ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก
โดย : จิตลดา คณีกุล

เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้ที่ทำงานใช้สารเคมี
โดย : เกรียงไกร นาคะเกศ, ปวีณา เครือนิล

การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิว
โดย : อรวรรณ ศรีคุ้มวงษ์, ดารัตน์ พัฒนะกุลกำจร

รู้จักห้องปฏิบัติการทดสอบที่ยอมรับผลโดยฉลากเขียว (ISO/IEC 17025) หรือยัง?
โดย : อมรรัตน์ นิลสุข

ห้องสมุดสีเขียว : ต้นแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
โดย : ทวีศักดิ์ แก้วบุรี

การทดสอบผลิตภัณฑ์ พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดย : สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา

การย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ
โดย : สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล

คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารของแต่ละประเทศ
โดย : ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด, เจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ, วิชชภรณ์ แกระวงค์,อนุชธิดา ปัดตังทานัง

เฮกซะวาเลนท์โครเมียมในอาหาร
โดย : อภิษฐา ช่างสุพรรณ

สีเซรามิกที่มีสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟราเรดใกล้
โดย : ลดา พันธ์สุขุมธนา, กรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา

การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัตของอิฐก่อสร้างสามัญ กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : ณัฐเขต หมูทอง

วิวัฒนาการสร้างสะพานโดยใช้เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรง
โดย : ณัฐเขต หมูทอง

การผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามหลักเกณฑ์ GMP
โดย : วิภัทรา วงศ์พยัคฆ์

“ไมโครพลาสติก” ภัยเงียบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์
โดย : อุดมลักษณ์ เวียนงาม

ศัพท์วิทย์น่ารู้
โดย : กัญญากานต์ ต่วนชื่น


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM