กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 ฉบับที่ 210 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2562

มุมมองในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสนับสนุนด้านวัสดุวิศวกรรม
โดย : เทพีวรรณ จิตรวัชรโกล

SDO บทบาทใหม่ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย : อรสา อ่อนจันทร์

การพัฒนาวิธีโวลแทมเมตรี สำหรับการหาปริมาณไซยาไนด์ ที่ถูกชะจากกระเบื้องคอนกรีต มุงหลังคา
โดย : จรูญ จันทร์สมบูรณ์

การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของภาคธุรกิจ สหกันต์ ผลสมบูรณ์โชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาโคเทค จำกัด
โดย : อรสา อ่อนจันทร์, ศิริพร ช้างน้อย

บล็อกยางธรรมชาติ กำบังรังสีเพื่อใช้ทางการแพทย์
โดย : นิชาภา บัวสุวรรณ

การพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรม เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
โดย : สุรวุฒิ พวงมาลี

การเตรียมโฟมพอลิยูริเทนจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว
โดย : สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา

นวัตกรรมวัสดุคอมโพสิทจากธรรมชาติกับการใช้งานในอุตสาหกรรม
โดย : ธนิษฐา ภูลวรรณ

กระจกอัจฉริยะเทอร์โมโครมิก
โดย : กรองทิพย์ เติมเกาะ

อนาคตใหม่ของโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนาม
โดย : สุรเดช สุรัติศักดิ์, เจษฎา บ่อทรัพย์, เบญจรงค์ โพธิ์สุข, สมภัทร แพรกนกแก้ว

การเตรียมตัวอย่างอนุภาควัตถุดิบในวัสดุเซรามิก
โดย : สุนีย์พร โพธิ์แก้ว

การพัฒนาสาขารับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
โดย : วรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์

การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสารสนเทศพร้อมใช้ออนไลน์
โดย : อุมาภรณ์ บุญนิธิ, กัญญากานต์ ต่วนชื่น

แนวทางการนำพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารของประเทศไทย
โดย : สุภัตรา เจริญเกษมวิทย์, ธวัช นุสนธรา

การวัดความผิดพลาดกำลังขายของเครื่องวัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรม (Magnification Measurement Error of Profile Projector)
โดย : พิสิฐ หอมเชย

การพัฒนาวัสดุพอลิไพรโรลคอมพอสิท สำหรับงานบำบัดน้ำเสีย (The development of polypyrrole composites for wastewater treatment application)
โดย : อมรพล แจ้งสุพรรณ, หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง, อบเอื้อ อิ่มวิทยา, พนิดา อ่อนมั่น, วงศ์กนก อยู่สงค์

วัสดุและวัสดุวิศวกรรมกับการรับรอง ISO/IEC 17025
โดย : ไพรจิตร ทิพพิลา

แนวโน้มบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โดย : วลัยพร ร่มรื่น


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM