ข้อมูลคำถามและเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร ประวัติความเป็นมา

   สำนักหอสมุดฯ
   กรมวิทยาศาสตร์
 บริการ
 
   

 
   
 

สืบค้นสิทธิบัตรยุโรป
สืบค้นสิทธิบัตรอเมริกา
สืบค้นสิทธิบัตร WIPO
สืบค้นสิทธิบัตรไทย
 
โปรแกรมสำหรับดูไฟล์สกุล tiff
โปแกรมดูไฟล์สกุล pdf
 


       ศูนย์สารนิเทศสิทธิบัตรเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นแหล่งบริการข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องสมุดกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ชื่อเดิมเมื่อ แรกก่อตั้งคือ " ศูนย์สนเทศสิทธิบัตร"

      
 ในปีพ.ศ. 2521 เมื่อยกฐานะของห้องสมุดของกรมวิทยาศาสตร์บริการจาก
งานห้องสมุด และเผยแพร่เป็นกองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัด
ตั้งศูนย์ สนเทศสิทธิบัตร ขึ้นในกองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย เพื่อ
ให้กองสนเทศฯสามารถดำเนินงานบริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรได้
อย่างจริงจัง เนื่องจากห้องสมุดได้บอกรับวารสาร สิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตร
อเมริกันและอังกฤษไว้ให้ผู้ใช้ห้องสมุดใช้ติดตามข้อมูลข่าวสารสิทธิบัตร ตั้งแต่
ก่อนปีพ.ศ.2491 และมีวารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts  ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับค้นหาข้อมูลความรู้ทางเทคโนโลยีในเอกสารสิทธิบัตร
ได้ ประกอบกับบรรณารักษ์ได้รับการอบรมเกี่ยวกับระบบสารนิเทศสิทธิบัตร
ซึ่งจัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกร่วมกับสำนักงาน สิทธิบัตร
ประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่อง มีความคุ้นเคยกับการใช้เอกสารสิทธิบัตร
และมีประสบการณ์ ในการให้บริการข้อมูลความรู้ทางเทคโนโลยีจากเอกสาร
สิทธิบัตรมานาน แม้ว่าในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีการประกาศใช้กฎหมาย
สิทธิบัตร จึงมีความพร้อมที่จะให้บริการด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       ดังนั้นเพื่อสนองความต้องการใช้ข้อมูลความรู้ในเอกสารสิทธิบัตรของ
ประเทศต่างๆในการศึกษา วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการใช้เอกสารสิทธิบัตรเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการค้ามากขึ้นจึงได้
จัดตั้งศูนย์สนเทศสิทธิบัตรขึ้นโดย นางสาวทวีลักษณ์ บุญคง ผู้อำนวยการกอง
คนแรกของกองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้บุกเบิกให้มีการ
บริการและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรอย่างเป็นระบบและจริงจังจนกระทั่ง
เป็นที่รู้จักและยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสารนิเทศสิทธิบัตรและเป็น
ผู้ที่ทำให้วงการ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของไทยตระหนักถึงประโยชน์
และความสำคัญของเอกสารสิทธิบัตร ทำให้มีการใช้เอกสารสิทธิบัตรเป็น
แหล่งค้นคว้าหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลาย
ในประเทศไทยเช่นที่เห็นในปัจจุบัน


       นอกจากเอกสารสิทธิบัตรและสิ่งพิมพ์อื่นๆทางสิทธิบัตรที่มีไว้บริการผู้ใช้
ห้องสมุดแล้ว ศูนย์สนเทศสิทธิบัตรยังให้บริการข้อมูลความรู้ทางเทคโนโลยีจาก
เอกสารสิทธิบัตร ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิทธิบัตร การจัดหาเอกสารสิทธิบัตรของ
ประเทศต่างๆ ตลอดจน การแนะนำและฝึกอบรมการใช้เอกสารสิทธิบัตรเพื่อ
ค้นหาข้อมูลทาง เทคโนโลยี

   
คำถามเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ที่พบบ่อย
กระดานถาม-ตอบ
แนะนำสารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้าสิทธิบัตร
แนะนำเทคนิคต่างๆสำหรับ
ค้นสิทธิบัตร
คำศัพท์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ข่าวสิทธิบัตร
รวบรวมสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
แนะนำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ
รวบรวมสิทธิบัตรของคนไทย
ที่ขอจดในต่างประเทศ
รวมรายชื่อเว็บไซต์เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร
หน่วยงานด้านสิทธิบัตรของ
ประเทศต่างๆ
บทความเกี่ยวกับสิทธิบัตรไทย
และต่างประเทศ
รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับสิทธิบัตร
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.net


   

 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : Info@dss.go.th
Tuesday, May 15, 2018 0:04 AM -->Sunday, May 14, 2006 9:08 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร