ข้อมูลคำถามและเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร ประวัติความเป็นมา

 

 เอกสารสิทธิบัตร / Patent specification
เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอรับสิทธิบัตรที่ระบุถึง ข้อมูลบรรณานุกรมเทคโนโลยี รายละเอียดของเทคโนโลยีและข้อถือสิทธิ์ของการประดิษฐ์นั้น ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรเป็นผู้พิมพ์เผยแพร่
 วารสารสิทธิบัตร
เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่สาระสังเขปเทคโนโลยีที่มีผู้ยื่นขอหรือได้รับสิทธิบัตรและรูปวาดหรือแผนภูมิของการประดิษฐ์พร้อมทั้งข้อมูลบรรณานุกรมเทคโนโลยี ผู้พิมพ์เผยแพร่วารสารสิทธิบัตรนี้มีทั้งสำนักงานสิทธิบัตรและเอกชน
 ดรรชนีและคู่มือค้นหาสิทธิบัตร / Manual of patent classification
เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับค้นหารหัสเทคโนโลยีของระบบสารนิเทศสิทธิบัตร (Patent Classification Symbols) ซึ่งใช้ในการจำแนกเอกสารสิทธิบัตรออกเป็นหมวดหมู่ ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลความรู้ทางเทคโนโลยีในเอกสารสิทธิบัตรได้สมบูรณ์มากขึ้น
 หนังสือและชุดเอกสารสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหารายละเอียดทางเทคนิคของการประดิษฐ์เฉพาะอย่างที่รวบรวมมาจากเอกสารสิทธิบัตรอเมริกันจำนวนหนึ่งที่ได้รับสิทธิบัตรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบถึงการพัฒนาและแนวโน้มของเทคโนโลยีการประดิษฐ์เรื่องนั้น ๆ
 กฎหมายและคู่มือการยื่นขอรับสิทธิบัตร / Patent Laws & Application Guide
เป็นหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งตัวอย่างแบบฟอร์มสำหรับยื่นขอรับสิทธิบัตร
 วารสารวิชาการ
ในวารสารวิชาการบางรายชื่อ จะมีข่าวเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแง่มุมของกฎหมาย การค้า ผลกระทบต่อสังคม และการพัฒนาวิทยาการ บางรายชื่อจะมีคอลัมน์ที่ใช้ติดตามข่าวการยื่นขอจดและหรือการให้สิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตรได้ ซึ่งจะระบุหมายเลขของเอกสารสิทธิบัตรพร้อมกับชื่อสิ่งประดิษฐ์และเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ และอาจมีสาระสังเขปเทคโนโลยีให้ด้วย
 วารสารสาระสังเขป
มีวารสารสาระสังเขปหลายรายชื่อที่นำเอาข้อมูลความรู้ในเอกสารสิทธิบัตรมาทำสาระสังเขป เพื่อให้ผู้อ่านใช้ค้นคว้าและติดตามข้อมูลความรู้ทางเทคโนโลยี นอกจากสาระสังเขปเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่จดสิทธิบัตรแล้ว ยังมีข้อมูลบรรณานุกรมที่ใช้สำหรับติดตามเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็มด้วย
 วารสารสารนิเทศสิทธิบัตร
เป็นวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ สิทธิบัตรในแง่มุมต่าง ๆ เช่นการจัดการระบบสารนิเทศการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารสิทธิบัตร และ สถิติ ต่าง ๆ


   
Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
คำถามเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ที่พบบ่อย
กระดานถาม-ตอบ
แนะนำสารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้าสิทธิบัตร
แนะนำเทคนิคต่างๆสำหรับ
ค้นสิทธิบัตร
คำศัพท์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ข่าวสิทธิบัตร
รวบรวมสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
แนะนำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ
รวบรวมสิทธิบัตรของคนไทย
ที่ขอจดในต่างประเทศ
รวมรายชื่อเว็บไซต์เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร
หน่วยงานด้านสิทธิบัตรของ
ประเทศต่างๆ
บทความเกี่ยวกับสิทธิบัตรไทย
และต่างประเทศ
รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับสิทธิบัตร
 
สืบค้นสิทธิบัตรยุโรป
สืบค้นสิทธิบัตรอเมริกา
สืบค้นสิทธิบัตร WIPO
สืบค้นสิทธิบัตรไทย
โปรแกรมสำหรับดูไฟล์สกุล tiff
โปแกรมดูไฟล์สกุล pdf
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 8:02 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร