เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


วัตถุประสงค์โครงการ
ฐานข้อมูลการจัดการปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาค
  (Database of Management on Basically Agricultual Problem in 5 Regions of Thailand)
 
          เป็นบริการสืบค้นข้อมูลปัญหาทางการเกษตร จัดทำเพื่อเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษา โดยฐานข้อมูลดังกล่าวมีแหล่งที่มาและข้อมูลระบุไว้เพื่อขยายผล หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ตามแหล่งอ้างอิง ที่ระบุไว้
   
 
 
ความสำคัญของฐานข้อมูลการจัดการปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาค
 
1.
เป็นบริการฐานข้อมูลที่ศึกษาถึงปัญหาทางการเกษตรของเกษตรกร ผู้จัดทำได้นำนำปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์และ จำแนกประเภทหมวดหมู่ของปัญหา เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้
2.
เป็นบริการฐานข้อมูลที่ทันสมัยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามปัญหาที่มีการสอบถามขอคำแนะนำ ระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน
3.
เป็นบริการที่ช่วยประหยัดเวลาของผู้ใช้งาน  เนื่องจากมีทั้งปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาอย่างละเอียด รวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางค้นคว้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4.
มีการนำเอาประเด็นของปัญหามาจำแนกตามภูมิสารสนเทศ โดยใช้พิกัดภาคและพิกัดจังหวัดมาตรฐาน เพื่อให้เห็นถึงจำนวนปัญหาที่เกิดในแต่ละภาคและจังหวัด
5.
กระตุ้นให้ผู้ใช้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลปัญหาต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ สำหรับนำไปใช้งานให้เหมาะสมตามพื้นที่อาศัยของแต่ละชุมชน
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM