เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
สะละปลอดสารพิษ สวนธานินทร์ ของดีสิชล
   
ปัญหา :
 
 
สะละ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีปลูกมากในภาคตะวันออก และภาคใต้ที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะอำเภอสิชล เกษตรกรยังสนใจปลูกพืชชนิดนี้ไม่กี่ราย แต่เป็นพืชที่น่าสนใจไม่ใช่น้อย สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสะละสูงมาก เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ

เดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี ประมาณ 50 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประมาณ 4 กิโลเมตร มีป้ายติดไว้ทางเข้า "สวนสะละธานินทร์"

สวนนี้มีผลผลิตออกวางจำหน่ายวันละ กว่า 50 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 60 บาท เป็นที่สนใจของเพื่อนบ้านคุณธานินทร์มาก

คุณธานินทร์ ใจห้าว เล่าให้ฟังว่า ตนเองมีอาชีพเป็นช่างซ่อมวิทยุ โทรทัศน์อยู่ในหมู่บ้าน ที่บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ด้วยที่ครอบครัวบิดา มารดา มีอาชีพทำสวน ทำให้มีใจรักในอาชีพเกษตรไปด้วย มีความสนใจการปลูกสะละมาก จึงได้ไปซื้อต้นพันธุ์สะละมาจากสวนอาทิตย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทดลองปลูกบริเวณหลังบ้าน 2 ต้น ราคาต้นละ 350 บาท ผ่านไปได้ 2 ปี เห็นว่าสะละที่ตนนำมาปลูกมีการเจริญเติบโตดีมาก จึงได้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สะละจากสวนอาทิตย์เพิ่มอีก 100 ต้น ในราคาต้นละ 300 บาท เมื่อประมาณปี 2541 ศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกและการดูแลรักษาจากตำรา จากสารคดีโทรทัศน์ และที่สำคัญเจ้าของต้นพันธุ์ให้ความรู้คำแนะนำเป็นอย่างดี ในช่วงแรกการปลูกก็มีปัญหาเรื่องโรคเน่า ผลเน่า การผสมเกสร การให้ปุ๋ย การป้องกันกำจัดโรคและแมลง

แต่เมื่อได้ศึกษาแล้วทำให้รู้ว่าต้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องลดรายจ่ายในการผลิตหรือลดต้นทุนในการผลิต จึงได้ผลิตปุ๋ยหมักใช้เองในสวน สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี ซึ่งปกติจะต้องใช้ปุ๋ยเคมี กอละ 2 กิโลกรัม ต่อเดือน ได้นำเอาปุ๋ยหมักมาใช้ร่วมด้วย 1 กระสอบ ต่อกอ 2 เดือนใส่ครั้ง สามารถลดค่าปุ๋ยเคมีได้ไปครึ่งหนึ่ง

ในปัจจุบันนี้ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จำนวน 1 กิโลกรัม ต่อเดือน นอกจากนี้แล้ว ยังใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ เช่น สูตรป้องกันกำจัดศัตรูพืช สูตรบำรุงต้น บำรุงผล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยใช้น้ำหมักชีวภาพในระบบสปริงเกลอร์เดือนละ 1 ครั้ง หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ได้รับการสนับสนุนจากหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน มีการผลิตไว้ใช้อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการทำปุ๋ยหมักแห้ง มีแนวคิดที่จะนำเอาทางใบสะละที่ได้จากการตัดแต่งมาหั่นย่อยให้ละเอียด ซึ่งมองเห็นว่าดีกว่าปล่อยไว้ระหว่างแถวสะละ ให้ย่อยสลายเอง กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมเกษตรกรที่สนใจมารวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการขอรับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

วิธีการปลูกสะละ ก็มีการขุดหลุมปลูกเหมือนพืชทั่วไป ระยะปลูก 3-5 เมตร ไร่หนึ่งจะปลูกได้ 150 ต้น ในช่วงที่ปลูก คุณธานินทร์บอกว่า ได้ปลูกกล้วยเป็นพืชร่มเงา เมื่อสะละโตทางใบถึงกันก็เอากล้วยออก ต้นเล็กที่ยังไม่ให้ผล ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2-3 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 1 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี เมื่อผ่านไป 3 ปี สะละเริ่มให้ผลผลิตก็ใส่ปุ๋ยหมัก กอละ 1 กระสอบ ต่อเดือน และให้น้ำหมักชีวภาพทางระบบน้ำเดือนละ 1 ครั้ง การให้น้ำต้องสม่ำเสมอทุกช่วงการเจริญเติบโต สะละไม่ต้องการช่วงแล้งเพื่อพักตัวเตรียมการออกดอกเหมือนพืชอื่น ส่วนการผสมเกสร มีการนำเอาสะละต้นผู้มาปลูกไว้ในสวนด้วย 3-5 ต้น นำเอาละอองเกสรตัวผู้มาช่วยผสม โดยนำกระปุกดอกตัวผู้ที่บานแล้วมาเคาะหรือเลียบติดกับกระปุกดอกตัวเมียโดยรอบ ต้นหนึ่งก็มีการช่วยผสมเกสรวันเว้นวัน เพื่อไม่ให้ติดผลต่อต้นมากเกินไป

สำหรับการตัดแต่งหน่อและทางใบ คุณธานินทร์บอกว่า สะละจะแตกหน่อข้าง 3-4 หน่อ ต่อปี แต่จะเว้นไว้ไม่เกิน 4 ต้น ต่อกอ ทางใบก็จะตัดเฉพาะที่จำเป็น โดยตัดทางใบด้านล่างของต้นที่ใบแก่ แห้งและใบหักออก ส่วนการตัดแต่งทะลาย จะตัดให้เหลือ 6-8 กระปุก ต่อทะลาย

นอกจากนี้ ต้องปลิดผลให้เหลือ 15-20 ผล ต่อกระปุก เอาเชือกฟางโยงทะลายยึดกับทางใบ เพื่อป้องกันศัตรูทำลาย ขณะนี้สวนธานินทร์จะไม่นำเอาสารเคมีมาใช้ในสวนเลย พยายามหาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดด้วยสารชีวภาพ พร้อมทั้งการเก็บส่วนของผลที่เป็นโรคทำลาย เพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษ

ในการเก็บเกี่ยวผลสะละ คุณสมจิตร ใจห้าว ภรรยาคนเก่งของคุณธานินทร์ เล่าว่า ต้องได้เวลาเก็บเกี่ยว ผลที่แก่พร้อมเก็บเกี่ยวสีเปลือกจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลไหม้เป็นสีน้ำตาลแดง หนามที่เปลือกแยกห่างจากกันมากขึ้นกว่าเดิม และปลายหนามจะงองุ้มไปทางต้นกับผล ไม่เก็บเกี่ยวก่อนกำหนดจะทำให้รสเปรี้ยวและฝาด

เมื่อเก็บแล้วก็นำมาคัดคุณภาพ บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม ส่งขายกิโลกรัมละ 60 บาท ขณะนี้ได้ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 50 กิโลกรัม พื้นที่ปลูกรวมประมาณ 3 ไร่ หรือประมาณ 350 กอ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของสวนให้เป็นที่รู้จัก จึงได้ทำเครื่องหมายติดปากถุงทุกถุง "สะละสวนธานินทร์" ให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสะละทุกลูกมีคุณภาพ และวางจำหน่ายบริเวณบ้านเสาเภา หมู่ที่ 1 ถนนสายนครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี ขอเชิญทุกท่านแวะซื้อหรือเข้าเยี่ยมชมสวนได้ทุกวัน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. (081) 956-2709 "สะละสวนธานินทร์" ยินดีต้อนรับทุกท่าน

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคใต้
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 19 ฉบับที่ 414
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM