ตามที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือทิ้งที่เป็นเซรามิกแตก เศษแก้ว และแบบปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเหลือทิ้ง ที่เป็นเซรามิก แก้ว และการใช้ประโยชน์ เพื่อใช้แหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าแก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และกระตุ้นให้มีการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้ง และลดปัญหาผลกระทบของวัสดุเหลือทิ้งต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำเข้าวัตถุดิบ ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งจากต่างประเทศ


การย่อยเคราตินเพื่อรีไซเคิลขนสัตว์และนำไปผลิตวัสดุพอลิเมอร์
ผลของการเติมเศษยางล้อและเศษพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตต่อประสิทธิภาพของวัสดุปูผิวทางแอสฟัลต์
การแปลงแกลบและพอลิเอทิลีนรีไซเคิลให้เป็นวัสดุคอมพิสิตคุณภาพสูงด้วยสารช่วยให้เข้ากันได้กราฟต์พอลิเอทีลีนโคพอลิเมอร์
การแยกคืนสารอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากน้ำเสียในอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป
กรรมวิธีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
วิธีที่คุ้มค่าสำหรับแยกคืนลิเทียมจากแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนโดยใช้รีเวิร์สออสโมซิสและการตกตะกอน : มุมมองในภาพรวม
วิธีและระบบอัตโนมัติสำหรับเก็บรวบรวมขยะพลาสติกในทะเล
การสำรวจศักยภาพของวัสดุทางเลือกที่เกิดขึ้นเพื่อลดป้ญหาขยะพลาสติกในทะเล
พลาสติกใช้ครั้งเดียว : แผนที่นำทางสู่ความยั่งยืน
ข้อจำกัดด้านกฎหมายของพลาสติกใช้ครั้งเดียวและไมโครพลาสติกDownload Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM

สถิติจาก truehit.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ