รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Municipal solid waste ]
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Recycling and recovery routes of plastic solid waste (PSW): A review
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
แนวทางการแปรใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยพลาสติกและการนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน - บทปริทัศน์
ผู้แต่ง :
S.M. Al-Salem, P. Lettieri and J. Baeyens
แหล่งข้อมูล :
Waste Management 29 (10) 2009 : 2625-2643 ISSN: 0956-053X
บทคัดย่อ (Eng) :
บทคัดย่อ (ไทย) :
บทปริทัศน์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ภาพรวมและทบทวนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแปรใช้ใหม่ (recycling) ของขยะพลาสติกโดยเฉพาะกลุ่มพอลิโอเลฟิน เนื่องจากเป็นขยะประเภทใช้ครั้งเดียวที่มีจำนวนมากในชีวิตประจำวัน การแปรใช้ใหม่มี 4 แนวทาง ได้แก่ 1) การขึ้นรูปใหม่ (re-extrusion) เป็นการนำเศษพอลิเมอร์ชนิดเดียวที่สะอาดกลับไปเข้ากระบวนการขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่คล้ายวัสดุเดิม โดยวิธีนี้มักใช้ในสายการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นเอง 2) วิธีทางกล เป็นการนำขยะทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งานและเศษพลาสติกของเสียจากการผลิต มาลดขนาดให้ได้ตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการ เช่น เม็ด แผ่น ผง ขึ้นกับที่มาของขยะ รูปร่างเดิม และการนำไปใช้ 3) วิธีทางเคมี เป็นการใช้กระบวนการทางเคมีและความร้อนเปลี่ยนวัสดุพลาสติกให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง (ของเหลวหรือก๊าซ) ซึ่งเหมาะกับการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเชื้อเพลิงหรืออุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยปัจจุบันวิธีแตกสลายโมเลกุลด้วยความร้อนและไม่ใช้สารเร่งปฏิกิริยา (non-catalytic thermal cracking) กำลังกลับมาได้รับควาสนใจใหม่ แต่สำหรับการนำมาใช้กับขยะมูลฝอยจำพวกพลาสติกโดยเฉพาะพอลิโอเลฟินยังขาดการออกแบบที่เหมาะสมและพื้นฐานทางจลนศาสตร์ (kinetic background) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีเป้าหมายตามที่ต้องการ 4) การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน (energy recovery) โดยเผาในเตาเผา (kilns) หรือเตาปฏิกรณ์ (reactors) เพื่อให้ได้พลังงานในรูปของความร้อน ไอน้ำ และกระแสไฟฟ้า สำหรับการแปรใช้ใหม่ทั้ง 4 แนวทางนั้น แม้ว่าแนวทางที่ 1 และ 2 จะเป็นวิธีที่ทำกันดีแล้วและใช้กันอย่างกว้างขวาง แต่แนวทางที่ 3 และ 4 ก็มีข้อดีและคุ้มค่าพอที่จะศึกษาเพิ่มเติม
ประเภทเอกสาร :
Journal
หมายเหตุ :


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ