เว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

  Codex alimentarius
  NFPA Standard
EPA Test Methods
in CFR
  กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของไทย
ด้าน ว/ท

รายชื่อเอกสาร Standard ในศูนย์ประสานงาน ว/ท
  ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
American National Standards Institute
ASTM International
British Standard Institute
CODEX Alimentarius Standards
European Union law
International Electrotechnical Commission
International Organization for Standardization
Standards Australia   
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
    สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.net

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดย.. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety man ..อ่านต่อ
มาตรฐาน ISO 14000 คืออะไร
โดย.. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลายเล่ม เริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข 14001 จนถึง 14100 ( ..อ่านต่อ
มาตรฐาน ISO 9000
โดย.. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    ISO 9000 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ เป็นมาตรฐานระบบการบริหารงานขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นด้านคุณภาพ ท ..อ่านต่อ
กฎระเบียบหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices)
โดย.. ฐานข้อมูลสถาบันอาหาร
     องค์การอาหารยาและเครื่องสํ าอาง (FDA) กํ าหนดให้ผู้ผลิตอาหารทุกรายใช้หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต ..อ่านต่อ
การตรวจสอบเบื้องต้นของสารพิษในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเทคนิครังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนซ์ (X-ray Fluoresence,XRF)
โดย.. วันดี ลือสายวงศ์ , ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
     ..อ่านต่อ
การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ ISO/IEC 17025:2005
โดย.. สุดา นันทวิทยา
     ..อ่านต่อ
การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
โดย.. ภัทรภร ธนะภาวริศ
     ..อ่านต่อ
การทดสอบความแข็งของยาง
โดย.. กาจพันธ์ สกุลแก้ว
    ค่าความแข็งของยางมักถูกจัดอันดับอยู่ในหัวข้อลำดับต้นๆของข้อกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยาง (product sp ..อ่านต่อ
การเตรียมพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:1999 เข้าสู่ ISO/IEC 17025:2005
โดย.. สุมาลี ทั่งพิทยกุล
    ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานสากลซึ่งประกาศใช้โดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือเรียกว่า ISO . ..อ่านต่อ
การใช้เครื่องชั่งให้ถูกวิธี
โดย.. บุญธรรม ลิมป์ปิยพันธ์, ประวิทย์ จงนิมิตสถาพ
     ..อ่านต่อ
   
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2016 ( Annual Book of ASTM Standards 2016) ( 83 Volumes)
 
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2015 ( Annual Book of ASTM Standards 2015) ( 82 Volumes)
 
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2014 ( Annual Book of ASTM Standards 2014) ( 82 Volumes)
 
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2013 ( Annual Book of ASTM Standards 2013) ( 82 Volumes)
 
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2012 ( Annual Book of ASTM Standards 2012) ( 82 Volumes)
 

 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 15, 2018 7:20 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร