รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 1201 ถึง 1230 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
1201. ASHRAE 55 ADD A Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy 31/10/2017 ASHRAE Active
1202. ASHRAE 55 USERS MANUAL Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy 2013 ASHRAE Active
1203. ASHRAE 58 Method of Testing for Rating Room Air-Conditioner and Packaged Terminal Air-Conditioner Heating Capacity 25/10/1986 (R 2014) ASHRAE Active
1204. ASHRAE 62.1 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality - Includes ANSI/ASHRAE addenda listed in Appendix K 2016 ASHRAE Active
1205. ASHRAE 62.1 ERTA Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 20/10/2016 ASHRAE Active
1206. ASHRAE 62.1 INT 1 VENTILATION FOR ACCEPTABLE INDOOR AIR QUALITY 19/10/2016 ASHRAE Active
1207. ASHRAE 62.1 INT 3 VENTILATION FOR ACCEPTABLE INDOOR AIR QUALITY 21/1/2018 ASHRAE Active
1208. ASHRAE 62.1 INT 4 VENTILATION FOR ACCEPTABLE INDOOR AIR QUALITY 21/1/2018 ASHRAE Active
1209. ASHRAE 62.1 SPANISH Ventilación para una Calidad Adecuada del Aire Interior - Includes ANSI/ASHRAE addenda listed in Appendix K 2016 ASHRAE Active
1210. ASHRAE 62.1 SPANISH Superseded by: ASHRAE 62.1 Ventilacion para una Calidad Aceptable de Aire Interior - Incluye adendo listado en el anexo I; PC 1/09 2007 ASHRAE Withdrawn
1211. ASHRAE 62.1 USERS MANUAL Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 2016 ASHRAE Active
1212. ASHRAE 62.2 Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality Residential Buildings - Includes ANSI/ASHRAE addenda listed in Appendix D 2016 ASHRAE Active
1213. ASHRAE 62.2 ADD B, D, K, L, Q AND SUPP Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Residential Buildings 2017 ASHRAE Active
1214. ASHRAE 62.2 ERTA Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Residential Buildings 9/6/2016 ASHRAE Active
1215. ASHRAE 62.2 ERTA Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Residential Buildings 7/10/2016 ASHRAE Active
1216. ASHRAE 62.2 ERTA Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Residential Buildings 4/11/2016 ASHRAE Active
1217. ASHRAE 62.2 ERTA Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Residential Buildings 29/3/2016 ASHRAE Active
1218. ASHRAE 62.2 ERTA Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Residential Buildings 27/4/2017 ASHRAE Active
1219. ASHRAE 62.2 ERTA Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Residential Buildings 26/9/2016 ASHRAE Active
1220. ASHRAE 62.2 ERTA Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Residential Buildings 24/5/2016 ASHRAE Active
1221. ASHRAE 62.2 SPANISH Ventilacion y Calidad de Aire Interior Aceptable en Edificios Residenciales de Baja Altura - Incluye los adendda ANSI/ASHRAE listados en el Apéndice C 2007 ASHRAE Active
1222. ASHRAE 62.2 USERS MANUAL Ventilation And Acceptable Indoor Air Quality In Residential Buildings 2016 ASHRAE Active
1223. ASHRAE 63.1 Method of Testing Liquid Line Refrigerant Driers 29/6/1995 (R 2001) ASHRAE Active
1224. ASHRAE 63.2 Method of Testing Liquid-Line Filter Drier Filtration Capability 31/5/2017 ASHRAE Active
1225. ASHRAE 64 Methods of Laboratory Testing Remote Mechanical-Draft Evaporative Refrigerant Condensers 29/1/2011 ASHRAE Active
1226. ASHRAE 68 Laboratory Method of Testing to Determine the Sound Power in a Duct - AMCA 330-97 1997 ASHRAE Withdrawn
1227. ASHRAE 69 Superseded by: No Replacement Methods of Testing Discharge Line Refrigerant-Oil Separators 1990 ASHRAE Withdrawn
1228. ASHRAE 70 Method of Testing the Performance of Air Outlets and Air Inlets 24/6/2006 (R 2011) ASHRAE Active
1229. ASHRAE 72 Method of Testing Open and Closed Commercial Refrigerators and Freezers 28/6/2014 ASHRAE Active
1230. ASHRAE 74 Method of Measuring Solar-Optical Properties of Materials 31/1/2531 ASHRAE Active

หน้าที่ 34|35|36|37|38|39|40|[41]|42|43|44|45|46|47|48