รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 181 ถึง 210 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
181. TM176-1996e7(2017)e Speckiness of Colorant Dispersions 2021 AATCC Active
182. TM176-2017 Speckiness of Colorant Dispersions: Evaluation of 2017 AATCC Active
183. TM179-2017 Skew Change in Fabrics After Home Laundering 2017 AATCC Active
184. TM179-2019 Skew Change in Fabrics After Home Laundering 2021 AATCC Active
185. TM182-2017 Relative Color Strength of Dyes in Solutions 2017 AATCC Active
186. TM182-2017e Relative Color Strength of Dyes in Solutions 2021 AATCC Active
187. TM183-2014 Transmittance or Blocking of Erythemally Weighted Ultraviolet Radiation through Fabrics 2014 AATCC Active
188. TM183-2020 Transmittance or Blocking of Erythemally Weighted Ultraviolet Radiation through Fabrics 2021 AATCC Active
189. TM184-1998e3(2020) Dusting Behavior of Dyes 2021 AATCC Active
190. TM184-2014 Dusting Behavior of Dyes: Determination of 2014 AATCC Active
191. TM185-1998e(2016)e Chelating Agents: Percent Content in Hydrogen Peroxide Bleach Baths; Copper PAN Indicator 2021 AATCC Active
192. TM185-2016 Chelating Agents: Percent Content in Hydrogen Peroxide Bleach Baths; Copper PAN Indicator Method 2016 AATCC Active
193. TM186-2015 Weather Resistance: UV Light and Moisture Exposures 2015 AATCC Active
194. TM186-2015e2 Weather Resistance: UV Light and Moisture Exposures 2021 AATCC Active
195. TM187-2013 Dimensional Changes of Fabrics: Accelerated 2013 AATCC Active
196. TM187-2013e Dimensional Changes of Fabrics: Accelerated 2021 AATCC Active
197. TM188-2010e3(2017)e Colorfastness to Sodium Hypochlorite Bleach in Home Laundering 2021 AATCC Active
198. TM188-2017 Colorfastness to Sodium Hypochlorite Bleach in Home Laundering 2017 AATCC Active
199. TM189-2017 Fluorine Content of Carpet Fibers 2017 AATCC Active
200. TM189-2017e Fluorine Content of Carpet Fibers 2021 AATCC Active
201. TM190-2010e2(2016)e2 Colorfastness to Home Laundering with Activated Oxygen Bleach Detergent: Accelerated 2021 AATCC Active
202. TM190-2016 Colorfastness to Home Laundering with Activated Oxygen Bleach Detergent: Accelerated 2016 AATCC Active
203. TM191-2002e5(2013)e Acid Cellulase Enzymes, Effect of: Top Loading Washer 2021 AATCC Active
204. TM191-2013 Acid Cellulase Enzymes, Effect of: Top Loading Washer 2013 AATCC Active
205. TM192-2009(2013)e2 Weather Resistance of Textiles: Sunshine-Arc Lamp Exposure With and Without Wetting 2021 AATCC Active
206. TM192-2013 Weather Resistance of Textiles: Sunshine-Arc Lamp Exposure With and Without Wetting 2013 AATCC Active
207. TM193-2007e4(2017)e2 Aqueous Liquid Repellency: Water/Alcohol Solution Resistance Test 2021 AATCC Active
208. TM193-2017 Aqueous Liquid Repellency: Water/Alcohol Solution Resistance Test 2017 AATCC Active
209. TM194-2006e(2013)e Assessment of the Anti-House Dust Mite Properties of Textiles under Long-Term Test Conditions 2021 AATCC Active
210. TM194-2013 Assessment of the Anti-House Dust Mite Properties of Textiles under Long-Term Test Conditions 2013 AATCC Active

หน้าที่ 1|2|3|4|5|6|[7]|8|9|10|11|12|13|14|15