รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 241 ถึง 270 จากที่พบ 61122 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
241. ASHRAE 169 ERTA Climatic Data for Building Design Standards 12/1/2017 ASHRAE
242. ASHRAE 17 Method of Testing Capacity of Thermostatic Refrigerant Expansion Valves 19/1/2008 ASHRAE
243. ASHRAE 170 Ventilation of Health Care Facilities - Includes ANSI/ASHRAE/ASHE addenda listed in Appendix C 2017 ASHRAE
244. ASHRAE 170 SPANISH Ventilación de Instalaciones de Centros de Salud - Incluye adenda de ANSI/ASHRAE/ASHE indicada en Apéndice C 2013 ASHRAE
245. ASHRAE 171 Method of Testing for Rating Seismic and Wind Restraints 31/5/2017 ASHRAE
246. ASHRAE 172 Method of Test for Insoluble Materials in Synthetic Lubricants and HFC Refrigerant Systems 31/3/2017 ASHRAE
247. ASHRAE 173 Method of Test to Determine the Performance of Halocarbon Refrigerant Leak Detectors 2/10/2012 ASHRAE
248. ASHRAE 174 Method of Test for Rating Desiccant-Based Dehumidification Equipment 20/6/2009 ASHRAE
249. ASHRAE 18 Methods of Testing for Rating Drinking-Water Coolers with Self-Contained Mechanical Refrigeration 21/6/2008 (R 2013) ASHRAE
250. ASHRAE 180 Standard Practice for Inspection and Maintenance of Commercial Building HVAC Systems 2012 ASHRAE
251. ASHRAE 180 SPANISH Norma General para Inspección y Mantenimiento de Sistemas HVAC en Edificios Comerciales 19/1/2008 ASHRAE
252. ASHRAE 181 Methods of Testing for Rating Liquid-to-Liquid Heat Exchangers 28/6/2014 ASHRAE
253. ASHRAE 182 Method of Testing Absorption Water-Chilling and Water-Heating Packages 21/6/2008 (R 2013) ASHRAE
254. ASHRAE 183 Peak Cooling and Heating Load Calculations in Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 27/1/2007 (R 2017) ASHRAE
255. ASHRAE 184 Method of Test for Field Performance of Liquid-Chilling Systems 31/10/2016 ASHRAE
256. ASHRAE 184 ERTA Method of Test for Field Performance of Liquid-Chilling Systems 2/10/2017 ASHRAE
257. ASHRAE 185.1 Method of Testing UV-C Lights for Use in Air-Handling Units or Air Ducts to Inactivate Airborne Microorganisms 31/3/2015 ASHRAE
258. ASHRAE 185.1 ERTA Method of Testing UV-C Lights for Use in Air-Handling Units or Air Ducts to Inactivate Airborne Microorganisms 19/7/2017 ASHRAE
259. ASHRAE 185.1 ERTA Method of Testing UV-C Lights for Use in Air-Handling Units or Air Ducts to Inactivate Airborne Microorganisms 15/12/2015 ASHRAE
260. ASHRAE 185.1 INT Method of Testing UV-C Lights for Use in Air-Handling Units or Air Ducts to Inactivate Airborne Microorganisms 29/12/2015 ASHRAE
261. ASHRAE 185.2 Method of Testing Ultraviolet Lamps for Use in HVAC&R Units or Air Ducts to Inactivate Microorganisms on Irradiated Surfaces 28/6/2014 ASHRAE
262. ASHRAE 188 Legionelosis: Gestión de Riesgos en las Instalaciones de Distribución de Agua en Edificios 27/5/2015 ASHRAE
263. ASHRAE 188 Legionellosis: Risk Management for Building Water Systems 1/5/2015 ASHRAE
264. ASHRAE 188 ADD D Legionellosis: Risk Management for Building Water Systems 28/1/2017 ASHRAE
265. ASHRAE 188 INT 1 Legionellosis: Risk Management for building Water Systems 30/6/2015 ASHRAE
266. ASHRAE 189.1 Standard for the Design of High-Performance Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 2014 ASHRAE
267. ASHRAE 189.1 ERTA Standard for the Design of High-Performance Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 30/1/2015 ASHRAE
268. ASHRAE 189.1 ERTA Standard for the Design of High-Performance Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 23/3/2017 ASHRAE
269. ASHRAE 189.1 ERTA Standard for the Design of High-Performance Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 23/3/2015 ASHRAE
270. ASHRAE 189.1 ERTA Standard for the Design of High-Performance Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 19/10/2017 ASHRAE

หน้าที่ 2|3|4|5|6|7|8|[9]|10|11|12|13|14|15|16