รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 271 ถึง 300 จากที่พบ 61122 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
271. ASHRAE 189.1 SPANISH Estándar para el Diseño de Edificios Verdes de Alto Rendimiento Excepto Edificios Residenciales Bajos - Includes ANSI/ASHRAE/USGBC/IES addenda listed in Appendix I 2011 ASHRAE
272. ASHRAE 189.1 USERS MANUAL Standard for the Design of High-Performance Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 1/12/2015 ASHRAE
273. ASHRAE 189.3 Design, Construction, and Operation of Sustainable High-Performance Health Care Facilities 1/3/2017 ASHRAE
274. ASHRAE 190 Method of Testing for Rating Indoor Pool Dehumidifiers 26/1/2013 ASHRAE
275. ASHRAE 190 INT 1 Method of Testing for Rating Indoor Pool Dehumidifiers 29/7/2013 ASHRAE
276. ASHRAE 193 Method of Test for Determining the Airtightness of HVAC Equipment 26/6/2010 ASHRAE
277. ASHRAE 193 ERTA Method of Test for Determining the Airtightness of HVAC Equipment 31/1/2011 ASHRAE
278. ASHRAE 193 ERTA Method of Test for Determining the Airtightness of HVAC Equipment 18/3/2014 ASHRAE
279. ASHRAE 193 ERTA Method of Test for Determining the Air Tightness of HVAC Equipment 16/2/2012 ASHRAE
280. ASHRAE 194 Method of Test for Direct-Expansion Ground-Source Heat Pumps 30/11/2017 ASHRAE
281. ASHRAE 195 Method of Test for Rating Air Terminal Unit Controls 22/6/2013 ASHRAE
282. ASHRAE 198 Method of Test for Rating DX-Dedicated Outdoor Air Systems for Moisture Removal Capacity and Moisture Removal Efficiency 26/1/2013 ASHRAE
283. ASHRAE 199 Method of Testing the Performance of Industrial Pulse Cleaned Dust Collectors 31/5/2016 ASHRAE
284. ASHRAE 199 ERTA Method of Testing the Performance of Industrial Pulse Cleaned Dust Collectors 2/2/2017 ASHRAE
285. ASHRAE 20 Method of Testing for Rating Remote Mechanical-Draft Air-Cooled Refrigerant Condensers 29/1/1997 (R 2016) ASHRAE
286. ASHRAE 20 ERTA Method of Testing for Rating Remote Mechanical-Draft Air-Cooled Refrigerant Condensers 6/1/2014 ASHRAE
287. ASHRAE 200 Methods of Testing Chilled Beams 27/2/2015 ASHRAE
288. ASHRAE 200 ADD A Methods of Testing Chilled Beams 30/6/2015 ASHRAE
289. ASHRAE 200 ADD B Methods of Testing Chilled Beams 31/3/2017 ASHRAE
290. ASHRAE 201 Facility Smart Grid Information Model 29/4/2016 ASHRAE
291. ASHRAE 202 Commissioning Process for Buildings and Systems 22/6/2013 ASHRAE
292. ASHRAE 202 Proceso de Comisionado para Edificios y Systemas 22/6/2013 ASHRAE
293. ASHRAE 202 ADD A Commissioning Process for Buildings and Systems 31/7/2017 ASHRAE
294. ASHRAE 203 Method of Test for Determining Heat Gain of Office Equipment Used in Buildings 30/12/2014 ASHRAE
295. ASHRAE 206 Method of Testing for Rating of Multipurpose Heat Pumps for Residential Space Conditioning and Water Heating - Includes Addenda: a, b, and c 22/6/2013 (R 2017) ASHRAE
296. ASHRAE 214 Standard for Determining and Expressing Building Energy Performance in a Rating Program 7/4/2017 ASHRAE
297. ASHRAE 22 Methods of Testing for Rating Liquid-Cooled Refrigerant Condensers 18/1/2014 ASHRAE
298. ASHRAE 23 Superseded by: ASHRAE 23.1 Methods of Testing for Rating Positive Displacement Refrigerant Compressors and Condensing Units 2005 ASHRAE
299. ASHRAE 23.1 Methods of Testing for Rating the Performance of Positive Displacement Refrigerant Compressors and Condensing Units that Operate at Subcritical Temperatures of the Refrigerant 23/1/2010 ASHRAE
300. ASHRAE 23.2 Methods of Test for Rating the Performance of Positive Displacement Compressors that Operate at Supercritical Pressures of the Refrigerants 28/6/2014 ASHRAE

หน้าที่ 3|4|5|6|7|8|9|[10]|11|12|13|14|15|16|17