รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 31 ถึง 60 จากที่พบ 61122 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
31. TM110-2015 Whiteness of Textiles 2015 AATCC
32. TM111-2015 Weather Resistance of Textiles: Exposure to Daylight and Weather 2015 AATCC
33. TM112-2014 Formaldehyde Release from Fabric, Determination of: Sealed Jar Method 2014 AATCC
34. TM114-2016 Chlorine, Retained, Tensile Loss: Multiple Sample Method 2016 AATCC
35. TM115-2011 Electrostatic Clinging of Fabrics: Fabric-to-Metal Test 2011 AATCC
36. TM116-2013 Colorfastness to Crocking: Rotary Vertical Crockmeter Method 2013 AATCC
37. TM117-2013 Colorfastness to Heat: Dry (Excluding Pressing) 2013 AATCC
38. TM118-2013 Oil Repellency: Hydrocarbon Resistance Test 2013 AATCC
39. TM119-2013 Color Change Due to Flat Abrasion (Frosting): Screen Wire Method 2013 AATCC
40. TM120-2013 Color Change Due to Flat Abrasion (Frosting): Emery Method 2013 AATCC
41. TM121-2014 Carpet Soiling: Visual Rating Method 2014 AATCC
42. TM122-2013 Carpet Soiling: Service Soiling Method 2013 AATCC
43. TM124-2018 Smoothness Appearance of Fabrics after Home Laundering 2018 AATCC
44. TM125-2013 Colorfastness to Perspiration and Light 2013 AATCC
45. TM127-2018 Water Resistance: Hydrostatic Pressure Test 2018 AATCC
46. TM128-2017 Wrinkle Recovery of Fabrics: Appearance Method 2017 AATCC
47. TM129-2016 Colorfastness to Ozone in the Atmosphere under High Humidities 2016 AATCC
48. TM130-2018 Soil Release: Oily Stain Release Method 2018 AATCC
49. TM131-2011 Colorfastness to Pleating: Steam Pleating 2011 AATCC
50. TM132-2013 Colorfastness to Drycleaning 2013 AATCC
51. TM133-2013 Colorfastness to Heat: Hot Pressing 2013 AATCC
52. TM134-2016 Electrostatic Propensity of Carpets 2016 AATCC
53. TM135-2018 Dimensional Changes of Fabrics after Home Laundering 2018 AATCC
54. TM137-2012 Rug Back Staining on Vinyl Tile 2012 AATCC
55. TM138-2014 Cleaning: Washing of Textile Floor Coverings 2014 AATCC
56. TM140-2018 Dye and Pigment Migration in a Pad-Dry Process: Evaluation of 2018 AATCC
57. TM141-2018 Compatibility of Basic Dyes for Acrylic Fibers 2018 AATCC
58. TM142-2016 Appearance of Flocked Fabric after Repeated Home Laundering and/or Coin-Op Drycleaning 2016 AATCC
59. TM143-2018 Appearance of Apparel and Other Textile End Products after Home Laundering 2018 AATCC
60. TM144-2016 Alkali in Wet Processed Textiles: Total 2016 AATCC

หน้าที่ 1|[2]|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15