รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 391 ถึง 420 จากที่พบ 61122 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
391. ASHRAE 3688 Demonstration of Efficient Humidity Control Techniques at an Art Museum 1993 ASHRAE
392. ASHRAE 3689 Field Performance of Residential Refrigerators: A Comparison with the Laboratory Test 1993 ASHRAE
393. ASHRAE 3690 Validation of Water-Loop Heat Pump System Modeling 1993 ASHRAE
394. ASHRAE 3691 Energy Use and Heat Recovery in Water-Loop Heat Pump, Variable- Air-Volume, Four-Pipe Fan Coil, and Reheat HVAC Systems: Part I 1993 ASHRAE
395. ASHRAE 3692 Energy Use and Heat Recovery in Water-Loop Heat Pump, Variable- Air-Volume, Four-Pipe Fan Coil, and Reheat HVAC Systems: Part II 1993 ASHRAE
396. ASHRAE 3693 Steady-State Analysis of Single-Speed Residential Split Systems with Zoning Bypass 1993 ASHRAE
397. ASHRAE 3694 Demonstration of a High- Temperature Heat Pump for Minimizing Liquid Indutrial Waste 1993 ASHRAE
398. ASHRAE 3695 Near-Azeotropic Refrigerant Mixtures as Potential Drop-In Substitutes for R-502 1993 ASHRAE
399. ASHRAE 3696 Simple Analytical Model for the Design of Vertical Tube Absorbers 1993 ASHRAE
400. ASHRAE 3698 Absorption of Vapors into Liquid Films Flowing over Cooled Horizontal Tubes 1993 ASHRAE
401. ASHRAE 3699 Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of R- 134A, R-32, and a Mixture of R-32/ R-134A Inside a Horizontal Tube 1993 ASHRAE
402. ASHRAE 37 Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 20/6/2009 ASHRAE
403. ASHRAE 37 ERTA Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 7/10/2016 ASHRAE
404. ASHRAE 37 ERTA Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 3/10/2016 ASHRAE
405. ASHRAE 37 ERTA Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 15/2/2012 ASHRAE
406. ASHRAE 3700 Cycle Performance Testing of Nonazeotropic Mixtures of HFC-143a/ HCFC-124 and HFC-32/HCFC -124 with Enhanced Surface Heat Exchangers 1993 ASHRAE
407. ASHRAE 3701 Energy Consumption of a Mixture of R-142B/ R-22/R-12 in a Domestic Refrigerator/Freezer 1993 ASHRAE
408. ASHRAE 3702 Cold Air Distribution in Office Buildings: Technology Assessment for California 1993 ASHRAE
409. ASHRAE 3703 Effect of Air Diffuser Layout on the Ventilation Conditions of a Workstation - Part I: Air Distribution Patterns 1993 ASHRAE
410. ASHRAE 3704 Effect of Air Diffuser Layout on the Ventilation Conditions of a Workstation - Part II: Air Change Efficiency and Ventilation Efficiency 1993 ASHRAE
411. ASHRAE 3705 Comparative Study of Room Airflow: Numerical Prediction Using Computational Fluid Dynamics and Full- Scale Experimental Measurements 1993 ASHRAE
412. ASHRAE 3706 Experimental Studies of Air Distribution in a High-Ceilinged Space 1993 ASHRAE
413. ASHRAE 3707 Simulation of the Atrium Fire Environment in Hong Kong 1993 ASHRAE
414. ASHRAE 3709 New ASHRAE Local Loss Coefficients for HVAC Fittings 1993 ASHRAE
415. ASHRAE 3710 Evaluation of a Staircase Pressurization System 1993 ASHRAE
416. ASHRAE 3711 Glycol Concentration Requirements for Freeze Burst Protection 1993 ASHRAE
417. ASHRAE 3712 Skin Temperature and Evaporative Heat Loss Variations for Men and Women in Thermal Comfort 1993 ASHRAE
418. ASHRAE 3713 Dynamics of Laboratory Pressurization 1993 ASHRAE
419. ASHRAE 3714 Integrated Network Architecture for Heating, Refrigerating and Air Conditioning 1993 ASHRAE
420. ASHRAE 3715 Analysis of Stability of Livestock Building Heating/Ventilation Control Systems 1993 ASHRAE

หน้าที่ 7|8|9|10|11|12|13|[14]|15|16|17|18|19|20|21