รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 391 ถึง 420 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
391. ASHRAE 164.3 Method of Test for Commercial and Industrial Isothermal Humidifiers 27/2/2015 ASHRAE Active
392. ASHRAE 169 Climatic Data for Building Design Standards 2013 ASHRAE Active
393. ASHRAE 169 ERTA Climatic Data for Building Design Standards 3/11/2016 ASHRAE Active
394. ASHRAE 169 ERTA Climatic Data for Building Design Standards 12/1/2017 ASHRAE Active
395. ASHRAE 17 Method of Testing Capacity of Thermostatic Refrigerant Expansion Valves 19/1/2008 ASHRAE Active
396. ASHRAE 170 Ventilation of Health Care Facilities - Includes ANSI/ASHRAE/ASHE addenda listed in Appendix C 2017 ASHRAE Active
397. ASHRAE 170 SPANISH Ventilación de Instalaciones de Centros de Salud - Incluye adenda de ANSI/ASHRAE/ASHE indicada en Apéndice C 2013 ASHRAE Active
398. ASHRAE 171 Method of Testing for Rating Seismic and Wind Restraints 31/5/2017 ASHRAE Active
399. ASHRAE 172 Method of Test for Insoluble Materials in Synthetic Lubricants and HFC Refrigerant Systems 31/3/2017 ASHRAE Active
400. ASHRAE 173 Method of Test to Determine the Performance of Halocarbon Refrigerant Leak Detectors 2/10/2012 ASHRAE Active
401. ASHRAE 174 Method of Test for Rating Desiccant-Based Dehumidification Equipment 20/6/2009 ASHRAE Active
402. ASHRAE 18 Methods of Testing for Rating Drinking-Water Coolers with Self-Contained Mechanical Refrigeration 21/6/2008 (R 2013) ASHRAE Active
403. ASHRAE 180 Standard Practice for Inspection and Maintenance of Commercial Building HVAC Systems 2012 ASHRAE Active
404. ASHRAE 180 SPANISH Norma General para Inspección y Mantenimiento de Sistemas HVAC en Edificios Comerciales 19/1/2008 ASHRAE Active
405. ASHRAE 181 Methods of Testing for Rating Liquid-to-Liquid Heat Exchangers 28/6/2014 ASHRAE Active
406. ASHRAE 182 Method of Testing Absorption Water-Chilling and Water-Heating Packages 21/6/2008 (R 2013) ASHRAE Active
407. ASHRAE 183 Peak Cooling and Heating Load Calculations in Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 27/1/2007 (R 2017) ASHRAE Active
408. ASHRAE 184 Method of Test for Field Performance of Liquid-Chilling Systems 31/10/2016 ASHRAE Active
409. ASHRAE 184 ERTA Method of Test for Field Performance of Liquid-Chilling Systems 2/10/2017 ASHRAE Active
410. ASHRAE 185.1 Method of Testing UV-C Lights for Use in Air-Handling Units or Air Ducts to Inactivate Airborne Microorganisms 31/3/2015 ASHRAE Active
411. ASHRAE 185.1 ERTA Method of Testing UV-C Lights for Use in Air-Handling Units or Air Ducts to Inactivate Airborne Microorganisms 19/7/2017 ASHRAE Active
412. ASHRAE 185.1 ERTA Method of Testing UV-C Lights for Use in Air-Handling Units or Air Ducts to Inactivate Airborne Microorganisms 15/12/2015 ASHRAE Active
413. ASHRAE 185.1 INT Method of Testing UV-C Lights for Use in Air-Handling Units or Air Ducts to Inactivate Airborne Microorganisms 29/12/2015 ASHRAE Active
414. ASHRAE 185.2 Method of Testing Ultraviolet Lamps for Use in HVAC&R Units or Air Ducts to Inactivate Microorganisms on Irradiated Surfaces 28/6/2014 ASHRAE Active
415. ASHRAE 188 Legionelosis: Gestión de Riesgos en las Instalaciones de Distribución de Agua en Edificios 27/5/2015 ASHRAE Active
416. ASHRAE 188 Legionellosis: Risk Management for Building Water Systems 1/5/2015 ASHRAE Active
417. ASHRAE 188 ADD D Legionellosis: Risk Management for Building Water Systems 28/1/2017 ASHRAE Active
418. ASHRAE 188 INT 1 Legionellosis: Risk Management for building Water Systems 30/6/2015 ASHRAE Active
419. ASHRAE 189.1 Standard for the Design of High-Performance Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 2014 ASHRAE Active
420. ASHRAE 189.1 ERTA Standard for the Design of High-Performance Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 30/1/2015 ASHRAE Active

หน้าที่ 7|8|9|10|11|12|13|[14]|15|16|17|18|19|20|21