รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 481 ถึง 510 จากที่พบ 63344 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
481. ASHRAE 3780 Procedure for Optimizing Coils in a Run-Around Heat Exchanger System 1994 ASHRAE
482. ASHRAE 3781 Simulation and Performance Analysis of Triple-Effect Absorption Cycles 1994 ASHRAE
483. ASHRAE 3782 Air-Conditioning Control System Using Variable-Speed Water Pumps 1994 ASHRAE
484. ASHRAE 3783 Performance Improvement of a Variable-Speed Controlled Scroll Compressor for Household Air Conditioners 1994 ASHRAE
485. ASHRAE 3784 Energy Management in Central HVAC Plants Using Neural Networks 1994 ASHRAE
486. ASHRAE 3784 Analysis of an Underground Electric Heating System with Short-Term Energy Storage 1994 ASHRAE
487. ASHRAE 3785 Development of a Solar-Powered Freezer 1994 ASHRAE
488. ASHRAE 3785 Effect of Automatic Sprinkler Protection on Smoke Control Systems 1994 ASHRAE
489. ASHRAE 3786 Numerical Calculation of Room Air Motion - Part 1: Math, Physics, and CFD Modeling 1994 ASHRAE
490. ASHRAE 3786 A Model of the Effect of Dust on the Emissivity of Radiant Barriers 1994 ASHRAE
491. ASHRAE 3787 Numerical Calculation of Room Air Motion - Part 2: The Continuity Constraint Finite Element Method for Three-Dimensional Incompressible Thermal Flows 1994 ASHRAE
492. ASHRAE 3787 Stability of Flux-Controlled Radiant Slabs 1994 ASHRAE
493. ASHRAE 3788 Measured Residential Cooling Energy Savings from Reflective Roof Coatings in Florida 1994 ASHRAE
494. ASHRAE 3788 Numerical Calculation of Room Air Motion - Part 3: Three-Dimensional CFD Simulation of a Full-Scale Room Air Experiment 1994 ASHRAE
495. ASHRAE 3790 Evaluation of Strategies for Controlling Humidity in Residences in Humid Climates 1994 ASHRAE
496. ASHRAE 3791 Electrical Residential Water Heating: A Consumption and Conservation Survey 1994 ASHRAE
497. ASHRAE 3792 Cost-Optimal Analysis of Cooling Towers 1994 ASHRAE
498. ASHRAE 3793 Preview Control Systems for HVAC 1994 ASHRAE
499. ASHRAE 3794 Cooling Tower Performance: Theory and Experiments 1994 ASHRAE
500. ASHRAE 3795 Optimal Design of a Cold-Sea-Water Chiller 1994 ASHRAE
501. ASHRAE 3796 Temperature-Based Variable for Monitoring Outdoor Coil Airflow in an Air-Source Heat Pump During Frost-Forming Conditions 1994 ASHRAE
502. ASHRAE 3797 Predicting System Performance of Alternative Refrigerants Using a Water-Water Heat Pump 1994 ASHRAE
503. ASHRAE 3798 Analysis of Error in Using Simple Linear Models to Approximate the Output of Fan-Coil Units for Energy Cost Allocation Purposes 1994 ASHRAE
504. ASHRAE 3799 Heat-Recovery Heat Pump Operating Experiences 1994 ASHRAE
505. ASHRAE 3800 Spray Evaporation Heat Transfer of R-134A on Plain Tubes 1994 ASHRAE
506. ASHRAE 3801 Empirical Methodology for the Design of Vertical-Tube Absorbers 1994 ASHRAE
507. ASHRAE 3802 Miscibility of Seven Different Lubricants with Ten Different Non-CFC Refrigerants 1994 ASHRAE
508. ASHRAE 3803 Cross-Ventilation and Room Partitions: Wind Tunnel Experiments on Indoor Airflow Distribution 1994 ASHRAE
509. ASHRAE 3804 Solubility, Viscosity, and Density Measurements of Refrigerant-Lubricant Mixtures - Part I: Branched Acid Pentaerythritol Polyolesters with R-134a 1994 ASHRAE
510. ASHRAE 3805 Solubility, Viscosity, and Density Measurements of Refrigerant-Lubricant Mixtures - Part II: Polyalkylene Glycols with R-134a 1994 ASHRAE

หน้าที่ 10|11|12|13|14|15|16|[17]|18|19|20|21|22|23|24