รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 511 ถึง 540 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
511. ASHRAE 3654 Theoretical Analysis of Replacement Refrigerants for R-22 for Residential Uses 1993 ASHRAE Inactive
512. ASHRAE 3655 Correlations for Some Saturated Thermodynamic and Transport Properties of Refrigerant R-22 1993 ASHRAE Inactive
513. ASHRAE 3656 Performance Evaluation of Naphthenic and Synthetic Oils in Reciprocating Compressors Employing R-134a as the Refrigerant 1993 ASHRAE Inactive
514. ASHRAE 3657 New Refrigerant Drying Method in an Automotive Air-Conditioning System Using R-134a 1993 ASHRAE Inactive
515. ASHRAE 3658 Physical Properties of Fluorinated Propane and Butane Derivatives as Alternative Refrigerants 1993 ASHRAE Inactive
516. ASHRAE 3659 Effects of Lubricant on Evaporator Capacity for Systems Using Mixtures of R-12/Mineral Oil and R-134a/Synthetic Oil 1993 ASHRAE Inactive
517. ASHRAE 3660 Measurement of Pressure- Temperature- Concentration Relations for Mixtures of R-12/ Mineral Oil and R-134a Synthetic Oil 1993 ASHRAE Inactive
518. ASHRAE 3661 Simulation of Performance of Chlorine-Free Fluorinated Ethers and Fluorinated Hydrocarbons to Replace CFC-11 and CFC- 114 in Chillers 1993 ASHRAE Inactive
519. ASHRAE 3663 Measuring Method of Oil Circulation Ratio Using Light Absorption 1993 ASHRAE Inactive
520. ASHRAE 3664 Numerical Prediction of Countergradient Thermal Transport in a Turbulent Plume 1993 ASHRAE Inactive
521. ASHRAE 3665 Determination of Climate Variation Within Metropolitan Areas, Phase I Summary 1993 ASHRAE Inactive
522. ASHRAE 3666 Air Velocity Profiles Around the Human Body 1993 ASHRAE Inactive
523. ASHRAE 3667 Continuous Monitoring of Fume Hood Face Velocity with a Side Wall Sensor 1993 ASHRAE Inactive
524. ASHRAE 3668 Evaluation of Smoking Lounge Ventilation Designs 1993 ASHRAE Inactive
525. ASHRAE 3669 Automobile Passenger Compartment Ventilation 1993 ASHRAE Inactive
526. ASHRAE 3670 Comparative Performances of Mechanical Smoke Exhaust System, Zoned Smoke Control, and Pressurized Building Method of Smoke Control 1993 ASHRAE Inactive
527. ASHRAE 3671 Adaptive Control of HVAC Processes Using Predictive Neural Networks 1993 ASHRAE Inactive
528. ASHRAE 3672 Application of Neural Networking Models to Predict Energy Use 1993 ASHRAE Inactive
529. ASHRAE 3673 Laboratory Testing of Control Strategies to Reduce Peak Air- Conditioning Loads 1993 ASHRAE Inactive
530. ASHRAE 3674 Development and Evaluation of a Software Package for Self-Tuning of Three-Term DDC Controllers 1993 ASHRAE Inactive
531. ASHRAE 3675 Dynamics and Control of a Chilled-Coolant- Supply System for Electronic Equipment Cooling 1993 ASHRAE Inactive
532. ASHRAE 3676 Determination of Rational Control Strategy on Building Space Heating Load 1993 ASHRAE Inactive
533. ASHRAE 3677 Design and Simulation of a Sub-Optimal Controller for Space Heating 1993 ASHRAE Inactive
534. ASHRAE 3678 Control of Outside Air and Building Pressurization in VAV Systems 1993 ASHRAE Inactive
535. ASHRAE 3679 Fault Detection and Load Monitoring in Ventilation Systems 1993 ASHRAE Inactive
536. ASHRAE 3680 Thermal Performance of Clean Horizontal Radiant Barriers Under Winter Conditions: Laboratory Measurements and Mathematical Modeling 1993 ASHRAE Inactive
537. ASHRAE 3681 HOUSE-II Computer Model for Dynamic and Seasonal Performance Simulation of Central Forced-Air Systems in Multi-Zone Residences 1993 ASHRAE Inactive
538. ASHRAE 3682 Improved Correlation for the Momentum Transfer Characteristics of Spined Pipe 1993 ASHRAE Inactive
539. ASHRAE 3683 Guarded Hot Box Procedure for Determining the Dynamic Response of Full-Scale Wall Specimens - Part I 1993 ASHRAE Inactive
540. ASHRAE 3684 Guarded Hot Box Measurements of the Dynamic Heat Transmission Characteristics of Seven Wall Specimens - Part II 1993 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 11|12|13|14|15|16|17|[18]|19|20|21|22|23|24|25