รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 541 ถึง 570 จากที่พบ 63662 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
541. ASHRAE 3685 Pool Boiling Heat Transfer in a Horizontal Narrow Annulus of Lithium Bromide/Water Solution Under a Vacuum 1993 ASHRAE
542. ASHRAE 3686 Effects of Store Relative Humidity on Refrigerated Display Case Performance 1993 ASHRAE
543. ASHRAE 3687 Calculation of Humidity Effects on Energy Requirements of Refrigerated Display Cases 1993 ASHRAE
544. ASHRAE 3688 Demonstration of Efficient Humidity Control Techniques at an Art Museum 1993 ASHRAE
545. ASHRAE 3689 Field Performance of Residential Refrigerators: A Comparison with the Laboratory Test 1993 ASHRAE
546. ASHRAE 3690 Validation of Water-Loop Heat Pump System Modeling 1993 ASHRAE
547. ASHRAE 3691 Energy Use and Heat Recovery in Water-Loop Heat Pump, Variable- Air-Volume, Four-Pipe Fan Coil, and Reheat HVAC Systems: Part I 1993 ASHRAE
548. ASHRAE 3692 Energy Use and Heat Recovery in Water-Loop Heat Pump, Variable- Air-Volume, Four-Pipe Fan Coil, and Reheat HVAC Systems: Part II 1993 ASHRAE
549. ASHRAE 3693 Steady-State Analysis of Single-Speed Residential Split Systems with Zoning Bypass 1993 ASHRAE
550. ASHRAE 3694 Demonstration of a High- Temperature Heat Pump for Minimizing Liquid Indutrial Waste 1993 ASHRAE
551. ASHRAE 3695 Near-Azeotropic Refrigerant Mixtures as Potential Drop-In Substitutes for R-502 1993 ASHRAE
552. ASHRAE 3696 Simple Analytical Model for the Design of Vertical Tube Absorbers 1993 ASHRAE
553. ASHRAE 3698 Absorption of Vapors into Liquid Films Flowing over Cooled Horizontal Tubes 1993 ASHRAE
554. ASHRAE 3699 Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of R- 134A, R-32, and a Mixture of R-32/ R-134A Inside a Horizontal Tube 1993 ASHRAE
555. ASHRAE 37 Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 20/6/2009 ASHRAE
556. ASHRAE 37 ERTA Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 7/10/2016 ASHRAE
557. ASHRAE 37 ERTA Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 3/10/2016 ASHRAE
558. ASHRAE 37 ERTA Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 15/2/2012 ASHRAE
559. ASHRAE 3700 Cycle Performance Testing of Nonazeotropic Mixtures of HFC-143a/ HCFC-124 and HFC-32/HCFC -124 with Enhanced Surface Heat Exchangers 1993 ASHRAE
560. ASHRAE 3701 Energy Consumption of a Mixture of R-142B/ R-22/R-12 in a Domestic Refrigerator/Freezer 1993 ASHRAE
561. ASHRAE 3702 Cold Air Distribution in Office Buildings: Technology Assessment for California 1993 ASHRAE
562. ASHRAE 3703 Effect of Air Diffuser Layout on the Ventilation Conditions of a Workstation - Part I: Air Distribution Patterns 1993 ASHRAE
563. ASHRAE 3704 Effect of Air Diffuser Layout on the Ventilation Conditions of a Workstation - Part II: Air Change Efficiency and Ventilation Efficiency 1993 ASHRAE
564. ASHRAE 3705 Comparative Study of Room Airflow: Numerical Prediction Using Computational Fluid Dynamics and Full- Scale Experimental Measurements 1993 ASHRAE
565. ASHRAE 3706 Experimental Studies of Air Distribution in a High-Ceilinged Space 1993 ASHRAE
566. ASHRAE 3707 Simulation of the Atrium Fire Environment in Hong Kong 1993 ASHRAE
567. ASHRAE 3709 New ASHRAE Local Loss Coefficients for HVAC Fittings 1993 ASHRAE
568. ASHRAE 3710 Evaluation of a Staircase Pressurization System 1993 ASHRAE
569. ASHRAE 3711 Glycol Concentration Requirements for Freeze Burst Protection 1993 ASHRAE
570. ASHRAE 3712 Skin Temperature and Evaporative Heat Loss Variations for Men and Women in Thermal Comfort 1993 ASHRAE

หน้าที่ 12|13|14|15|16|17|18|[19]|20|21|22|23|24|25|26