รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 631 ถึง 660 จากที่พบ 63662 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
631. ASHRAE 3777 Performance Characteristics of Reversible Heat-Activated Systems 1994 ASHRAE
632. ASHRAE 3778 Design of Embedded Snow-Melting Systems Part 1: Heat Requirements - an Overall Assessment and Recommendations 1994 ASHRAE
633. ASHRAE 3779 Design of Embedded Snow-Melting Systems: Part 2, Heat Transfer in the Slab - a Simplified Model 1994 ASHRAE
634. ASHRAE 3780 Procedure for Optimizing Coils in a Run-Around Heat Exchanger System 1994 ASHRAE
635. ASHRAE 3781 Simulation and Performance Analysis of Triple-Effect Absorption Cycles 1994 ASHRAE
636. ASHRAE 3782 Air-Conditioning Control System Using Variable-Speed Water Pumps 1994 ASHRAE
637. ASHRAE 3783 Performance Improvement of a Variable-Speed Controlled Scroll Compressor for Household Air Conditioners 1994 ASHRAE
638. ASHRAE 3784 Energy Management in Central HVAC Plants Using Neural Networks 1994 ASHRAE
639. ASHRAE 3784 Analysis of an Underground Electric Heating System with Short-Term Energy Storage 1994 ASHRAE
640. ASHRAE 3785 Development of a Solar-Powered Freezer 1994 ASHRAE
641. ASHRAE 3785 Effect of Automatic Sprinkler Protection on Smoke Control Systems 1994 ASHRAE
642. ASHRAE 3786 Numerical Calculation of Room Air Motion - Part 1: Math, Physics, and CFD Modeling 1994 ASHRAE
643. ASHRAE 3786 A Model of the Effect of Dust on the Emissivity of Radiant Barriers 1994 ASHRAE
644. ASHRAE 3787 Numerical Calculation of Room Air Motion - Part 2: The Continuity Constraint Finite Element Method for Three-Dimensional Incompressible Thermal Flows 1994 ASHRAE
645. ASHRAE 3787 Stability of Flux-Controlled Radiant Slabs 1994 ASHRAE
646. ASHRAE 3788 Measured Residential Cooling Energy Savings from Reflective Roof Coatings in Florida 1994 ASHRAE
647. ASHRAE 3788 Numerical Calculation of Room Air Motion - Part 3: Three-Dimensional CFD Simulation of a Full-Scale Room Air Experiment 1994 ASHRAE
648. ASHRAE 3790 Evaluation of Strategies for Controlling Humidity in Residences in Humid Climates 1994 ASHRAE
649. ASHRAE 3791 Electrical Residential Water Heating: A Consumption and Conservation Survey 1994 ASHRAE
650. ASHRAE 3792 Cost-Optimal Analysis of Cooling Towers 1994 ASHRAE
651. ASHRAE 3793 Preview Control Systems for HVAC 1994 ASHRAE
652. ASHRAE 3794 Cooling Tower Performance: Theory and Experiments 1994 ASHRAE
653. ASHRAE 3795 Optimal Design of a Cold-Sea-Water Chiller 1994 ASHRAE
654. ASHRAE 3796 Temperature-Based Variable for Monitoring Outdoor Coil Airflow in an Air-Source Heat Pump During Frost-Forming Conditions 1994 ASHRAE
655. ASHRAE 3797 Predicting System Performance of Alternative Refrigerants Using a Water-Water Heat Pump 1994 ASHRAE
656. ASHRAE 3798 Analysis of Error in Using Simple Linear Models to Approximate the Output of Fan-Coil Units for Energy Cost Allocation Purposes 1994 ASHRAE
657. ASHRAE 3799 Heat-Recovery Heat Pump Operating Experiences 1994 ASHRAE
658. ASHRAE 3800 Spray Evaporation Heat Transfer of R-134A on Plain Tubes 1994 ASHRAE
659. ASHRAE 3801 Empirical Methodology for the Design of Vertical-Tube Absorbers 1994 ASHRAE
660. ASHRAE 3802 Miscibility of Seven Different Lubricants with Ten Different Non-CFC Refrigerants 1994 ASHRAE

หน้าที่ 15|16|17|18|19|20|21|[22]|23|24|25|26|27|28|29