รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 721 ถึง 750 จากที่พบ 63662 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
721. ASHRAE 3866 Performance Evaluation of an Ambient-Energy Heat Pump System 1995 ASHRAE
722. ASHRAE 3867 Equivalent Outdoor Temperature for District Heating Systems 1995 ASHRAE
723. ASHRAE 3868 Development of a Test Facility for Airflow Measurements in Variable-Density Environments 1995 ASHRAE
724. ASHRAE 3869 Infiltration Rates for a New Swine Building 1995 ASHRAE
725. ASHRAE 3870 PMV-Based Train Air-Conditioning Control System 1995 ASHRAE
726. ASHRAE 3871 Assessment, Perception, and Evaluation of DDC System Documentation Practices 1995 ASHRAE
727. ASHRAE 3872 Method to Assess the Gross Annual Energy-Saving Potential of Energy Conservation Technologies Used in Commercial Buildings 1995 ASHRAE
728. ASHRAE 3873 Atrium Buildings: Thermal Performance and Climatic Factors 1995 ASHRAE
729. ASHRAE 3874 Field Tests on Atrium Smoke Control Systems 1995 ASHRAE
730. ASHRAE 3875 Demographics of Worldwide Weather Data 1995 ASHRAE
731. ASHRAE 3876 International Solar Radiation Information 1995 ASHRAE
732. ASHRAE 3877 Foreign Weather Data Servicing at NCDC 1995 ASHRAE
733. ASHRAE 3878 R-502 and Two Near-Azeotropic Alternatives: Part I - In-Tube Flow-Boiling Tests 1995 ASHRAE
734. ASHRAE 3879 R-502 and Two Near-Azeotropic Alternatives - Part II: Two-Phase Flow Patterns 1995 ASHRAE
735. ASHRAE 3880 Actual Heat Loss Factor Substantially Smaller Than You Calculated? 1995 ASHRAE
736. ASHRAE 3881 Neural-Network-Based Identifier/Controller for Modern HVAC Control 1995 ASHRAE
737. ASHRAE 3882 Numerical Modeling of Heat Transfer in a Residential Room Space Configured with Reflective Insulation and Coatings 1995 ASHRAE
738. ASHRAE 3883 Algorithms for Modeling Secondary Solar Heat Gain 1995 ASHRAE
739. ASHRAE 3884 Prediction of Room Thermal Response by CFD Technique with Conjugate Heat Transfer and Radiation Models 1995 ASHRAE
740. ASHRAE 3885 Thermal Comfort Aspects of Cold Air Distribution System 1995 ASHRAE
741. ASHRAE 3886 Effect of Coolant Flow Conditions on the Performance of an Absorber 1995 ASHRAE
742. ASHRAE 3887 Comparison of Room Air Motion in a Full Size Test Room Using Different Diffusers and Operating Conditions 1995 ASHRAE
743. ASHRAE 3888 Field Monitoring of a Variable-Speed Integrated Heat Pump/Water-Heating Appliance 1995 ASHRAE
744. ASHRAE 3889 Field Measurements of Boundary-Layer Flows in Ventilated Rooms 1995 ASHRAE
745. ASHRAE 3890 Airflow Studies in a Forced Ventilated Chamber with Low Partitions 1995 ASHRAE
746. ASHRAE 3891 Energy Savings Using Air Curtains Installed in High-Traffic Doorways 1995 ASHRAE
747. ASHRAE 3892 ASHRAE Find - An Inventory of Measured Energy-Use Data Bases 1995 ASHRAE
748. ASHRAE 3893 Florida Residential Air-Conditioning Sizing Survey Results 1995 ASHRAE
749. ASHRAE 3894 Expert System to Determine Energy-Saving Retrofit Potential of Public Buildings 1995 ASHRAE
750. ASHRAE 3895 Effect of Time Resolution on Statistical Modeling of Cooling Energy Use in Large Commercial Buildings 1995 ASHRAE

หน้าที่ 18|19|20|21|22|23|24|[25]|26|27|28|29|30|31|32