รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 871 ถึง 900 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
871. ASHRAE 4014 Possibilities and Limitations of Radiant Floor Cooling 1997 ASHRAE Inactive
872. ASHRAE 4015 Overview of the ASHRAE Cold Air Distribution System Design Guide - RP-849 1997 ASHRAE Inactive
873. ASHRAE 4016 Performance of Solar Refrigerant Ejector Refrigerating Machine 1997 ASHRAE Inactive
874. ASHRAE 4017 Fundamental Study of Refrigerant-Line Transients: Part 1 - Description of the Problem and Survey of Relevant Literature - RP-736 1997 ASHRAE Inactive
875. ASHRAE 4018 Two-Dimensional CFD Model of a Refrigerated Display Case 1997 ASHRAE Inactive
876. ASHRAE 4019 Enhanced Naphthenic Refrigeration Oils for Household Refrigerator Systems 1997 ASHRAE Inactive
877. ASHRAE 4020 Liquid Overfeeding Military Air Conditioner with a Quench Valve 1997 ASHRAE Inactive
878. ASHRAE 4021 Deterministic Model for an Internal Melt Ice-On-Coil Thermal Storage Tank 1997 ASHRAE Inactive
879. ASHRAE 4022 Experimental Validation of a Numerical Model for an Internal Melt Ice-On-Coil Thermal Storage Tank 1997 ASHRAE Inactive
880. ASHRAE 4023 Parametric Study of a Silica Gel-Water Adsorption Refrigeration Cycle - the Influence of Thermal Capacitance and Heat Exchanger UA-Values on Cooling Capacity, Power Density, and COP 1997 ASHRAE Inactive
881. ASHRAE 4024 Effect of Noncondensable Gas on the Condensation of R-123 on Enhanced Tube Geometries - RP-676 1997 ASHRAE Inactive
882. ASHRAE 4026 Numerical Simulation of Solar Heat Absorption within Indoor Space by Means of Composite Grid Method 1997 ASHRAE Inactive
883. ASHRAE 4027 Flow Modeling of Flat Oval Ductwork Elbows Using Computational Fluid Dynamics - RP-854 1997 ASHRAE Inactive
884. ASHRAE 4028 Computational Fluid Dynamics for HVAC: Successes and Failures 1997 ASHRAE Inactive
885. ASHRAE 4029 Improving Thermal and Flow Properties of Chilled Water - Part 1: Material Selection and Instrument Calibration - RP-801 1997 ASHRAE Inactive
886. ASHRAE 4030 Improving Thermal and Flow Properties of Chilled Water - Part 2: Facility Construction and Flow Tests - RP-801 1997 ASHRAE Inactive
887. ASHRAE 4032 Removal of Suspended Fine Particles from Gases by Turbulent Deposition 1997 ASHRAE Inactive
888. ASHRAE 4033 Modern Vane Anemometers and Their Use for Fume Hood Monitoring 1997 ASHRAE Inactive
889. ASHRAE 4034 Efficiency and Separation of Losses of an Induction Motor and Its Adjustable-Speed Drive at Different Loading/Speed Combinations - RP-770 1997 ASHRAE Inactive
890. ASHRAE 4035 Performance of Electric Power Meters and Analyzers in Adjustable-Speed Drive Applications - RP-770 1997 ASHRAE Inactive
891. ASHRAE 4036 Mitigating the Impacts of ASHRAE Standard 62-1989 on Florida Schools 1997 ASHRAE Inactive
892. ASHRAE 4037 Energy-Efficient Heat Recovery Systems for Air Conditioning of Indoor Swimming Pools 1997 ASHRAE Inactive
893. ASHRAE 4038 Effects of Glass Plate Curvature on the U-Factor of Sealed Insulated Glazing Units 1997 ASHRAE Inactive
894. ASHRAE 4039 Tuning Method of Two Degrees of Freedom PID Controller 1997 ASHRAE Inactive
895. ASHRAE 4040 In-Situ Performance Testing of Chillers for Energy Analysis - RP-827 1997 ASHRAE Inactive
896. ASHRAE 4041 Performance of Fibrous Glass Pipe Insulation Subjected to Underground Water Attack - RP-721 1997 ASHRAE Inactive
897. ASHRAE 4042 Effect of Moisture Content on the Performance of Polyurethane Insulation Used on a District Heating and Cooling Pipe - RP-721 1997 ASHRAE Inactive
898. ASHRAE 4043 In-Situ Performance Testing of Fans and Pumps for Energy Analysis - RP-827 1997 ASHRAE Inactive
899. ASHRAE 4044 Development of Residence with Solar Heating, Earth Cooling, and Air Circulation 1997 ASHRAE Inactive
900. ASHRAE 4045 In Situ Refractory for Concentration Measurements in Refrigeration Systems - The Full Text of This Paper Can Be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 2, Number 3, July 1996 pp. 247- 1997 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 23|24|25|26|27|28|29|[30]|31|32|33|34|35|36|37