รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 91 ถึง 120 จากที่พบ 61122 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
91. TM179-2017 Skew Change in Fabrics After Home Laundering 2017 AATCC
92. TM182-2017 Relative Color Strength of Dyes in Solutions 2017 AATCC
93. TM183-2014 Transmittance or Blocking of Erythemally Weighted Ultraviolet Radiation through Fabrics 2014 AATCC
94. TM184-2014 Dusting Behavior of Dyes: Determination of 2014 AATCC
95. TM185-2016 Chelating Agents: Percent Content in Hydrogen Peroxide Bleach Baths; Copper PAN Indicator Method 2016 AATCC
96. TM186-2015 Weather Resistance: UV Light and Moisture Exposures 2015 AATCC
97. TM187-2013 Dimensional Changes of Fabrics: Accelerated 2013 AATCC
98. TM188-2017 Colorfastness to Sodium Hypochlorite Bleach in Home Laundering 2017 AATCC
99. TM189-2017 Fluorine Content of Carpet Fibers 2017 AATCC
100. TM190-2016 Colorfastness to Home Laundering with Activated Oxygen Bleach Detergent: Accelerated 2016 AATCC
101. TM191-2013 Acid Cellulase Enzymes, Effect of: Top Loading Washer 2013 AATCC
102. TM192-2013 Weather Resistance of Textiles: Sunshine-Arc Lamp Exposure With and Without Wetting 2013 AATCC
103. TM193-2017 Aqueous Liquid Repellency: Water/Alcohol Solution Resistance Test 2017 AATCC
104. TM194-2013 Assessment of the Anti-House Dust Mite Properties of Textiles under Long-Term Test Conditions 2013 AATCC
105. TM195-2017 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics 2017 AATCC
106. TM196-2013 Colorfastness to Sodium Hypochlorite of a Textile Floor Covering 2013 AATCC
107. TM197-2018 Vertical Wicking of Textiles 2018 AATCC
108. TM198-2018 Horizontal Wicking of Textiles 2018 AATCC
109. TM199-2018 Drying Time of Textiles: Moisture Analyzer Method 2018 AATCC
110. TM200-2017 Drying Rate of Textiles at their Absorbent Capacity: Air Flow Method 2017 AATCC
111. TM201-2014 Drying Rate of Fabrics: Heated Plate Method 2014 AATCC
112. TM20-2018 Fiber Analysis: Qualitative 2018 AATCC
113. TM202-2014 Relative Hand Value of Textiles: Instrumental Method 2014 AATCC
114. TM203-2016 Light Blocking Effect of Textiles: Spectrophotometric Method 2016 AATCC
115. TM204-2017 Water Vapor Transmission of Textiles 2017 AATCC
116. TM205-2016 Carpet: Liquid Penetration by Spillage 2016 AATCC
117. TM206-2017 Free and Hydrolyzed Formaldehyde, Determination of: Water Extraction Method 2017 AATCC
118. TM207-2017 Seam Twist in Garments Before and After Home Laundering 2017 AATCC
119. TM208-2017 Water Resistance: Hydrostatic Pressure Test Using a Restraint 2017 AATCC
120. TM20A-2018 Fiber Analysis: Quantitative 2018 AATCC

หน้าที่ 1|2|3|[4]|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15