ӹѡش

    
ความเป็นมา / สถานภาพปัจจุบัน

           ความรู้ในโลกมีหลายประเภทมีทั้งความรู้ในตำราและความรู้ในตัวตน ความรู้ประเภทหลังนี้เป็นความรู้ที่เกิดจากการสั่งสม เพาะบ่มจนกลายเป็นผลึกความรู้ฝังในตัวคนของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะเรียกความรู้ชนิดนี้ว่า Tacit Knowledge ผู้รู้จัดว่าความรู้นี้เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) และจะเป็นสิ่งสำคัญมากในองค์กร เพราะสามารถนำพาให้องค์กรก้าวหน้าได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามหาศาล และเป็นความจำเป็นอย่างมากในการที่องค์กรต้องแปลงความรู้ในตัวคนนั้น ให้กลายเป็นทุนทรัพย์ทางปัญญาขององค์กร และมีการบริหารจัดการทุนทางปัญญาดังกล่าว ให้องค์กรมีกำไร พัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ให้มีเศรษฐกิจที่ดี จัดการองค์ความรู้โดยการถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปรายงานวิจัย เอกสารรายงาน เอกสารประเมินผลงานวิชาการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น

          กรมวิทยาศาสตร์บริการตระหนักในความจำเป็น และความสำคัญของการพัฒนาคนในองค์กรมานาน มากกว่า 80 ปี ตั้งแต่ได้ก่อตั้งมา และองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดมาในรูปรายงานวิจัย เอกสารรายงานเอกสารประเมิน ผลงานวิชาการ ฯลฯ มีมาก กระจัดกระจายไม่เป็นระบบ ยากแก่การเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ได้ เพื่อให้สอดรับกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คือ กำหนดให้ส่วนราชการ ต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 จึงได้จัดโครงการนำร่อง "เรื่องการจัดการเอกสารวิจัยของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องมือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด องค์ความรู้ผ่านสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศของ วศ. ( http://siweb.dss.go.th ) และระบบเว็บท่าของ STKC ( http://www.stkc.go.th ) บนระบบอินทราเน็ต / ระบบอินเทอร์เน็ต
   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 7:43 PM