ӹѡش

พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เขียน  


รายการที่ 126 ถึง 150 จากที่พบ 308 รายการ     
ลำดับ
รายชื่อเอกสาร/ชื่อผู้เขียน
 
126
การศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ในปุ๋ยเคมีโดย Speetrophotometric Molybdovanadophosphate Method
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : กิตติพร เหล่าแสงธรรม  
127
การศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจนในตัวอย่างสารส้ม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : กิตติพร เหล่าแสงธรรม  
128
การศึกษาความปลอดภัยของภาชนะพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีน โพลิโพรพิลีนและเมลามีนในการนำไปใช้บรรจุอาหาร
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ปราณี วิเศษ  
129
การศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกันและความเสถียรภาพของสารละลายโซเดียม ไฮดรอกไซด์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จิรสา ทรงกรด  
130
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำวูลลัสท์ไนท์ (Wollastomite ; Ca Si O3) มาใช้ผสมทำกระดาษ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อรุณ คงแก้ว  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : พิสมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัย , รุ่งอรุณ วัฒนวงศ์ , ธีระชัย รัตนโรจน์มงคล  
131
การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของค่าวอเตอร์แอคติวิตีในระหว่างการเก็บผลไม้แห้ง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ศิริบุญ พูลสวัสดิ์  
132
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดีและบีโอดีของตัวอย่างน้ำเสียและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานกำจัดขยะและอาคาร
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : พัชรียา ฉัตรเท  
133
การศึกษาความเสถียรของพลาสติก
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จิราวรรณ หาญวัฒนกุล  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : เดือนเพ็ญ วนิชพิมลอนันต์  
134
การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ศรีสุดา หร่มระฤก  
135
การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของมะเกี๋ยง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ศรีสุดา หร่มระฤก  
136
การศึกษาคุณภาพของน้ำมันบริโภคในระยะเวลาการเก็บต่างๆ กัน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุรีย์ พูนศรัทธา  
137
การศึกษาคุณภาพของน้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วิภาวรรณ ศรีมุข  
138
การศึกษาคุณภาพของโปรตีนในเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จรรยา วัฒนทวีกุล  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : บังอร บุญชู  
139
การศึกษาคุณภาพของสับปะรดกระป๋องที่ผลิตในประเทศไทย
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ปราณี วิเศษ  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สุกัลยา พลเดช  
140
การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของขนมจีนและการทำลายจุลินทรีย์ในขนมจีน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : รวิวรรณ วงษ์สมุทร์  
141
การศึกษาคุณภาพสาคู
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : พิศนีย์ จึงเจริญ  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สิริกุล สุธีจารุวิมล  
142
การศึกษาคุณภาพไอศกรีมทางจุลชีววิทยา
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : รวิวรรณ วงษ์สมุทร์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สิริพร สธนเสวภาคย์ , วรรณี สมพร , เสริมศรี คงศักดิ์  
143
การศึกษาโครงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparison) : การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อังสนา ฉั่วสุวรรณ์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ดุษฎี มั่นความดี  
144
การศึกษาโครงสร้างไม้ก๊อกไทยจากพันธุ์ไม้ก่อและลำพู
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นีโลบล สุวรรณาภินันท์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์  
145
การศึกษาไซลีนที่ออกจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุรัตน์ เพชรเกษม  
146
การศึกษาทดลองเตรียมเหล็กออกไซด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสีจากเฟอร์ริกคลอไรด์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์  
147
การศึกษาทดลองปรับปรุงคุณภาพทินเนอร์และศึกษาวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สารพิษในทินเนอร์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : เกษร ตันนุกิจ  
148
การศึกษาทดลองปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไนลอน 6
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : เกษร ตันนุกิจ  
149
การศึกษาทดลองผลิตข้าวแดงขั้นอุตสาหกรรมนำทาง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : รัตนา สุขสรรค์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ทรงศักดิ์ ลิ่มไพบูลย์ , อารี ชูวิสิฐกุล , อรทัย ลีลาพจนาพร , ศิริบุญ พูลสวัสดิ์ , สุจิตรา วิมลจิตต์ , พูนทรัพย์ วิชัยพงษ์ , นงนุช เมธียนต์พิริยะ , สุกัลยา พลเดช  
150
การศึกษาทดลองผลิตวุ้นน้ำส้มจากน้ำซาวข้าว
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุพรรณี เทพอรุณรัตน์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : รัตนา สุขสรรค์ , เกรียงไกร นาคะเกศ  

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    


   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, August 13, 2014 6:07 PM