ӹѡش

พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เขียน  


รายการที่ 151 ถึง 175 จากที่พบ 308 รายการ     
ลำดับ
รายชื่อเอกสาร/ชื่อผู้เขียน
 
151
การศึกษาทดลองเพื่อพัฒนาวิธีการหาปริมาณฟลูออไรด์ในอากาศและน้ำเสีย
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : พัชรียา ฉัตรเท  
152
การศึกษาทดลองวิเคราะห์ปริมาณไนอะซินในตัวอย่างเครื่องดื่มบำรุงกำลังโดยวิธีไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี (HPLC)
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อรทัย ลีลาพจนาพร  
153
การศึกษาทดลองวิธีวิเคราะห์ฟลูออไรด์ในผลิตภัณฑ์นมโดย Ion Selective Electrode
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุจิตรา วิมลจิตต์  
154
การศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อวินิจฉัยวัสดุทนไฟโดโลไมท์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชลัย ศรีสุข  
155
การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นของผลิตภัณฑ์สะเดานีมแบ็ค
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อรุณ คงแก้ว  
156
การศึกษาประสิทธิภาพไส้กรองอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการหายใจ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุรัตน์ เพชรเกษม  
157
การศึกษาปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ในเนยมาการีนและน้ำมันพืช
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วัฒนา เพชรเกษม  
158
การศึกษาปริมาณกากและปริมาณใยอาหารทั้งหมดในข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ขนมปังชนิดต่าง ๆ ผลไม้ และผัก
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ประทุม พุทธิวนิช  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ศรีสุดา หร่มระฤก , พิมพาภรณ์ ไตรณรงค์สกุล , พูนทรัพย์ วิชัยพงษ์  
159
การศึกษาปริมาณโคลิฟอร์ม และอี.โคไลในเนื้อวัวสดบด
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : เกรียงไกร นาคะเกศ  
160
การศึกษาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมจากภาชนะเซรามิกสำหรับบรรจุอาหาร
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุจินต์ พราวพันธุ์  
161
การศึกษาปริมาณน้ำตาลในผลไม้แห้ง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ศิริบุญ พูลสวัสดิ์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : นิลสุดา ฉัตรชนาการ  
162
การศึกษาปริมาณมลพิษทางอากาศจากโรงงานถลุงแร่ตะกั่ว
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : รจิต หยกอุบล  
163
การศึกษาปริมาณโลหะหนักจากถ่านไฟฉายในสิ่งแวดล้อม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ณตะวัน ทิพย์วิเศษ  
164
การศึกษาปริมาณโลหะหนักในสีเทียนโดยใช้เครื่อง Atomic Absorption Speetrophotometer
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณภา ตันยืนยงค์  
165
การศึกษาปริมาณวิตะมินบี1 และวิตะมินบี2 ในขนมปังชนิดต่าง ๆ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นงนุช เมธียนต์พิริยะ  
166
การศึกษาปริมาณสารมลพิษทางอากาศและระดับความดังของเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวด
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชนินทร์ เลิศคณาวนิชกุล  
167
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบสมบัติทางกายภาพของถังรองรับมูลฝอยพลาสติก
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นวลจันทร์ มัจฉริยกุล  
168
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้าน ว & ท ภาษาต่างประเทศปี พ.ศ. 2544-2546 ของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชื่นจิต อาทร  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : พรรณดาว รัตชะถาวร  
169
การศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ค่าความเป็นเบสในน้ำมันหล่อลื่น
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุดา นันทวิทยา  
170
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านทานความร้อนและการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้วัสดุฉนวนกับความร้อน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ภัคนัย ทองทิอัมพร  
171
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำยาล้างผักชนิดต่าง ๆ ในการลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผักสด
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชุติมา วิไลพันธ์  
172
การศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์หาปริมาณคัลเซียมออกไซด์ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยวิธีชั่งน้ำหนักและวิธีวัดปริมาตร
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อนนท์ ป้อมประสิทธิ์  
173
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณกาก (crude fiber) ในอาหาร
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ศรีสุดา หร่มระฤก  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : พูนทรัพย์ วิชัยพงษ์  
174
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณกาเฟอีนในกาแฟสำเร็จรูป
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : พิศนีย์ จึงเจริญ  
175
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณกำมะถันในตัวอย่างเชื้อเพลิง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : กานดา โกมลวัฒนชัย  

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    


   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, August 13, 2014 6:07 PM