ӹѡش

พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เขียน  


รายการที่ 201 ถึง 225 จากที่พบ 308 รายการ     
ลำดับ
รายชื่อเอกสาร/ชื่อผู้เขียน
 
201
การศึกษาวิเคราะห์หาปริมาณนิกเกิลในเครื่องประดับ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ปัทมา นพรัตน์  
202
การศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ของขยะมูลฝอย
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ทวีลักษณ์ อ้นองอาจ  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : วรรณี อู่ไพบูรณ์  
203
การศึกษาวิจัยเพื่อลดปริมาณการใช้คลอรีนในกระบวนการฟอก
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : รุ่งอรุณ วัฒนวงศ์  
204
การศึกษาวิจัยรูปแบบเฉพาะการจัดเรียงตัวของเส้นใยและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ใยอัดที่นำเข้าจากต่างประเทศ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นีโลบล สุวรรณาภินันท์  
205
การศึกษาวิจัยวิธีการวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยดินเบนทอไนต์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุจินต์ พราวพันธุ์  
206
การศึกษาวิจัยวิธีการหาองค์ประกอบฉนวนกันความร้อนชนิดแคลเซียมซิลิเกต
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุจินต์ พราวพันธุ์  
207
การศึกษาวิจัยอิทธิพลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการเพิ่มค่าความขาวสว่างของเยื่อฟอกยูคาลิปตัสในขั้นตอนการสกัดด้วยด่าง(Eop)
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ธีระชัย รัตนโรจน์มงคล  
208
การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับใช้ทดสอบลูกบอลดับเพลิง พ.ศ. 2547
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ณตะวัน ทิพย์วิเศษ  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : วัฒนา บุญล้ำ  
209
การศึกษาวิธีการวิเคราะห์ไนเตรทในน้ำสับปะรดกระป๋อง โดย Flow Injection analyzer
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นงนุช เมธียนต์พิริยะ  
210
การศึกษาวิธีการสอบเทียบเครื่องสร้างความชื้นโดยใช้เครื่องวัดความชื้นชนิดวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ประวิทย์ จงนิมิตรสถาพร  
211
การศึกษาวิธีการหาปริมาณไวนิลอะซีเทตในเอทิลีน-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จินตนา ลีกิจวัฒนะ  
212
การศึกษาวิธีการหาพื้นที่หน้าตัดขวางของยางขอบประตูรถยนต์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อภินันท์ อุปการะกุล  
213
การศึกษาวิธีพิสูจน์เลซิทิน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : บังอร บุญชู  
214
การศึกษาวิธีวิเคราะห์ อี.โคไล โอ157 ในเนื้อวัวสดบด
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : เกรียงไกร นาคะเกศ  
215
การศึกษาวิธีวิเคราะห์เซลลูโลสและอนุพันธ์ของเซลลูโลส (CMC)
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สอิ้ง จักษุศิลา  
216
การศึกษาวิธีวิเคราะห์ทดสอบเพื่อวินิจฉัยดินฟอกสี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชลัย ศรีสุข  
217
การศึกษาวิธีวิเคราะห์น้ำตาลชนิดต่างๆ ในตัวอย่างนมและผลิตภัณฑ์นมโดยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี (บร.)
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ศรีสุดา หร่มระฤก  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : บังอร บุญชู  
218
การศึกษาวิธีวิเคราะห์น้ำตาลชนิดต่างๆ ในตัวอย่างนมและผลิตภัณฑ์นมโดยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี (วช.)
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : บังอร บุญชู  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ศรีสุดา หร่มระฤก  
219
การศึกษาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไขมันในเนยแข็ง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ปราณี แซ่โค้ว  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สุรีย์ พูนศรัทธา  
220
การศึกษาวิธีวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในตัวอย่างหินคาร์บอเนตด้วย Sehroetter alkalimeter
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สอิ้ง จักษุศิลา  
221
การศึกษาวิธีวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมที่เคลือบบนแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุมาลี ทั่งพิทยกุล  
222
การศึกษาวิธีวิเคราะห์ปริมาณซิลิคอน เหล็ก ทองแดง แมงกานีส และสังกะสี ในแผ่นอะลูมิเนียมสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นีระนารถ แจ้งทอง  
223
การศึกษาวิธีวิเคราะห์ปริมาณใยอาหารทั้งหมดในอาหาร
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ประทุม พุทธิวนิช  
224
การศึกษาวิธีวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณซีโอไลท์ในตัวอย่างผงซักฟอก
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุนี ลาวัณยากุล  
225
การศึกษาวิธีวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบของตัวอย่าง DIBENZYL DISULFIDE
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สมชาติ น้อยฉายา  

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    


   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, August 13, 2014 6:07 PM