ӹѡش

พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เขียน  


รายการที่ 251 ถึง 275 จากที่พบ 308 รายการ     
ลำดับ
รายชื่อเอกสาร/ชื่อผู้เขียน
 
251
การสร้างเครื่องทดสอบแรงกระแทกเครื่องดับเพลิง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ประดับ สว่างศรี  
252
การสร้างเครื่องมือจับยึดยางรองคอสะพานเพื่อใช้ในการทดสอบความต้านแรงยึดเหนี่ยว
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุรเดช สุรัติศักดิ์  
253
การสร้างเครื่องมือทดสอบความทนทานต่อการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดสำหรับใช้ทดสอบแผ่นยางรองสะพาน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชวน คล้ายปาน  
254
การสร้างเครื่องมือปาดผิวเรียบสำหรับเตรียมชิ้นทดสอบวัสดุอุดประสาน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุรเดช สุรัติศักดิ์  
255
การสร้างโปรแกรมหาค่า กระแสต่อเนื่อง การสูญเสียพลังงานและความต้านทานความร้อน ของสายไฟฟ้า
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชัชชัย นบธีรานุภาพ  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : เกรียงไกร โซวเจริญสุข  
256
การสร้างโปรแกรมหาค่ากระแสต่อเนื่องการสูญเสียพลังงานความต้านทานความร้อนของสายไฟฟ้า
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : เกรียงไกร โซวเจริญสุข  
  ชัชชัย นบธีรานุภาพ  
257
การสอบเทียบมุมมาตรฐานชนิดโพลีกอน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วันชัย ชินชูศักดิ์  
258
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สันทนา อมรไชย  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : เพ็ญพิชชา เข็มเงิน  
259
การหาค่าร้อยละของเกรนสารขัดผิวในหินเจียรแก้ว
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สรรค์ จิตรใคร่ครวญ  
260
การหาปริมาณองค์ประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ยางโดยวิธี thermogravimetric analysis
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ดรุณี วัชราเรืองวิทย์  
261
การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดอาหารหวาน-อาหารว่างของไทย
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : สุมาลี เติมใจ  
262
การออกแบบลวดลายเพื่อการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : พรทิพย์ เวียงอำพล  
263
การออกแบบและการสร้างแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานขนาด 10 โวลต์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วันชัย ชินชูศักดิ์  
264
การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องมือตรวจสอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ในวงจร
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชวน คล้ายปาน  
265
การออกแบบและสร้างเครื่องสอบเทียบระดับน้ำ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วันชัย ชินชูศักดิ์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : พีระวัฒน์ สมนึก  
266
การออกแบบและสร้างเครื่องสอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัติ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วันชัย ชินชูศักดิ์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : พีระวัฒน์ สมนึก  
267
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์กดตัดชิ้นงานตัวอย่างตาม ASTM D638 Type I
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : พีระวัฒน์ สมนึก  
268
กิจกรรมทดสอบความชำนาญ : สมบัติการดึงของยาง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : กาจพันธ์ สกุลแก้ว  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : จิราวรรณ หาญวัฒนกุล  
269
ความสามารถในการดูดซับสีและโลหะหนักโครเมียมของถ่านกัมมันต์เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ภัทรา ปัญญวัฒนกิจ  
270
คอเลสเตอรอลในกุ้ง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อารี ชูวิสิฐกุล  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : วิภาวรรณ ศรีมุข  
271
คู่มือการค้นหามาตรฐานอาหารสากลจากเอกสารชุด Codex Alimentarius
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จารุนี ฉัตรกิติพรชัย  
272
คู่มือการค้นหาวิธีทดสอบ (Test Method) ของหน่วยงาน Environmental Protection Agency (EPA) จากเอกสาร Code of Federal Regulations (CFR)
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จารุนี ฉัตรกิติพรชัย  
273
คู่มือการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมวารสารและวารสารฉบับที่มีในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS : Serial Control Module
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อุดมลักษณ์ เวียนงาม  
274
คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อรทัย ลีลาพจนาพร  
275
เครื่องจักสานเซรามิก
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุมาลี เติมใจ  

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    


   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, August 13, 2014 6:07 PM