ӹѡش

พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เขียน  


รายการที่ 51 ถึง 75 จากที่พบ 308 รายการ     
ลำดับ
รายชื่อเอกสาร/ชื่อผู้เขียน
 
51
การผลิตกระดาษสา-กาแฟ : ตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี, ขนาดของเส้นใยและสมบัติทางกายภาพ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ดำรงศักดิ์ เหล่าแสงธรรม  
52
การผลิตกระถางผักตบชวา
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : บรรยงค์ แบบประเสริฐ  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : นงลักษณ์ บรรยงวิจัย  
53
การผลิตกระถางหญ้าแฝก
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : บรรยงค์ แบบประเสริฐ  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : อุราวรรณ อุ่นแก้ว  
54
การผลิตเครื่องดื่มธัญพืช
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณดี บินไชย  
55
การผลิตแท่งเพาะชำจากหญ้าแฝกและแกลบดำ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ดำรงศักดิ์ เหล่าแสงธรรม  
56
การผลิตแท่งเพาะชำรากหญ้าแฝกและเปลือกผลกาแฟ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ดำรงศักดิ์ เหล่าแสงธรรม  
57
การผลิตน้ำมะนาวผงโดยวิธีโฟมมิงเทคนิค
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สมหมาย แปลกลำยอง  
58
การผลิตน้ำยาลบคำผิดชนิดสูตรน้ำ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : มัณฑนา พงษ์ไทยพัฒน์  
59
การผลิตปูนปลาสเตอร์ชนิดแอลฟาจากแร่ยิมซัม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : มัณฑนา พงษ์ไทยพัฒน์  
60
การผลิตเยื่อชานอ้อยฟอกขาว จากแหล่งเพาะปลูกของภาคกลางตอนเหนือ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จิระศักด์ ชัยสนิท  
61
การผลิตเยื่อปอสาคุณภาพสูง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : รุ่งอรุณ วัฒนวงศ์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ธีระชัย รัตนโรจน์มงคล , จิระศักดิ์ ชัยสนิท  
62
การผลิตและการพัฒนาสูตรข้าวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จรรยา วัฒนทวีกุล  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : วรรณดี บินไชย  
63
การผลิตและฟอกเยื่อจากฟางข้าวโดยไม่ใช้สารคลอรีน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จิระศักดิ์ ชัยสนิท  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สมชาย ศิริเลิศพิทักษ์  
64
การผลิตสารกรองสนิมเหล็กระดับ Pilot Plant จากเม็ดดินเผา
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุจินต์ พราวพันธุ์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์  
65
การพัฒนาการวัดความหนาผิวเคลือบโครเมียมบนนิกเกิล
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ดนัย กิจชัยนุกูล  
66
การพัฒนาข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ขวัญใจ เลาหสวัสดิ์  
67
การพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการกองเคมีในระบบคุณภาพ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล  
68
การพัฒนาคู่มือการทดลองวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อุมาพร สุขม่วง  
69
การพัฒนาเครื่องเตาเผาคอร์เดียไรต์-มัลไลต์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ลดา พันธ์สุขุมธนา  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สุจินดา โชติพานิช , สุมาลี ลิขิตวนิชกุล  
70
การพัฒนาเครื่องประดับเซรามิกของสตรี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วิเวก อรุณรัตน์  
71
การพัฒนาฐานข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อัญญาดา ตั้งดวงดี  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : นภดล แก้วบรรพต  
72
การพัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์หาค่าความหนาแน่นของของแข็ง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สรรค์ จิตรใคร่ครวญ  
73
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกจากไชนาสโตนจังหวัดลำปาง
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : กรมทรัพยากรธรณี และกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
74
การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ดาเรศ บรรเทิงจิตร  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : อัญญาดา ตั้งดวงดี  
75
การพัฒนาระบบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศ ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย Internet
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชื่นจิต อาทร  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : พรรณดาว รัตชะถาวร  

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    


   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, August 13, 2014 6:07 PM