ӹѡش

พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เขียน  


รายการที่ 76 ถึง 100 จากที่พบ 308 รายการ     
ลำดับ
รายชื่อเอกสาร/ชื่อผู้เขียน
 
76
การพัฒนาระบบประมวลผลการปฏิบัติงานเพื่อเพื่มประสิทธิภาพการบริหารงานบริการ : กรณีบริการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อัญญาดา ตั้งดวงดี  
77
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา จังหวัดราชบุรี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุมาลี เติมใจ  
78
การพัฒนาและสร้างเครื่องควบคุมระบบอัตโนมัติสำหรับทดสอบท่อพีวีซีที่ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชวน คล้ายปาน  
79
การพัฒนาและสร้างเครื่องมือทดสอบความต้านแรงกระแทกเพื่อทดสอบตัวอย่างท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยไฟฟ้าและสายโทรศัพท์และท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วิชัย สมเจตนากุล  
80
การพัฒนาและสร้างเครื่องมือทดสอบความยาว เพื่อทดสอบตัวอย่างเชือกโพลิเอทิลีน และเชือกโพลิโพรพิลีน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ถวันโรจน์ จรรยานิมิตร์  
81
การพัฒนาและสร้างเครื่องมือเพื่อทดสอบความทนความดันในระยะเวลานานของท่อพีวีซี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ประดับ สว่างศรี  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : จุมภฏ ก้อนแก้ว  
82
การพัฒนาและสร้างเครื่องมือเพื่อทดสอบความบิดเบี้ยวและความเบี่ยงเบนจากความได้ฉากของแผ่นกระเบื้องดินเผา
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อภินันท์ อุปการะกุล  
83
การพัฒนาและสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ปิดปลายท่อเพื่อทดสอบความทนความดันในระยะเวลาสั้นของท่อพีวีซีและข้อต่อพีวีซี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วิชัย สมเจตนากุล  
84
การพัฒนาวิธีการทดสอบเพื่อทดสอบความทนเปลวไฟของท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อภินันท์ อุปการะกุล  
85
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหาไขที่เคลือบป่านกลุ่ม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นวลจันทร์ มัจฉริยกุล  
86
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จินตนา ลีกิจวัฒนะ  
87
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณซิลิคอน (Si) ฟอสฟอรัส (P) และแมงกานีส (Mn) ในเหล็กกล้าด้วยเครื่อง Spaek Emission Spectrometer
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณภา ตันยืนยงค์  
88
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณดีบุกที่เคลือบบนแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุมาลี ทั่งพิทยกุล  
89
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในน้ำเสีย
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ภัทรา ปัญญวัฒนกิจ  
90
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ฟอร์มัลดีไฮด์ไนโตรเจนในน้ำปลา
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สิริกุล สุธีจารุวิมล  
91
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารเติมแต่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาง : เรื่องที่ 1 การศึกษาวิธีวิเคราะห์จำนวนไมโนเมอร์ในสารควบแน่นของฟอร์มัลดีไฮด์ที่ใช้ในการฟอกหนัง : เรื่องที่ 2
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุทธิเวช ต. แสงจันทร์  
92
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารลดแรงตึงผิวประเภทแอนอิออนิกที่มีโครงสร้างแบบกิ่งและแบบเส้นตรงโดยเทคนิค HPLC
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ยุภัณฑ์ มิลเลอร์  
93
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ BOD
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : พัชรียา ฉัตรเท  
94
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมีสาขาน้ำดื่มน้ำใช้ภายใต้โครงการที่ปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อังสนา ฉั่วสุวรรณ์  
95
การพัฒนาหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อุมาพร สุขม่วง  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : อนุสิทธิ์ สุขม่วง  
96
การพิสูจน์เพื่อยืนยันความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ตะเข็บกระป๋อง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ปราณี วิเศษ  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ธวัช นุสนธรา  
97
การพิสูจน์เพื่อยืนยันความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์วิตามินบี 1 ในผลิตภัณฑ์นมและธัญพืช
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นงนุช เมธียนต์พิริยะ  
98
การฟอกเยื่อฟางข้าวด้วยกระบวนการแบบปราศจากธาตุคลอรีน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ยุทธนาพงศ์ แดงเพ็ง  
99
การยอมรับวิธีทดลองค่าอุณหภูมิเพิ่มแบบกึ่งวงรอบของขดลวดมอเตอร์พัดลม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุรินทร์ อรรถกิจการค้า  
100
การละลายของโลหะหนักในผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ธิดาดวง ฟอลเล็ต  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สุมาลี ทั่งพิทยกุล  

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    


   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, August 13, 2014 6:07 PM