กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 194 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2557

ศูนย์ทดสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
โดย : วรรณภา ตันยืนยงค์

ระวังอาหารปลอม
โดย : บังอร บุญชู, นิภาพร ชนะคช, กมลกาญจน์ จิญกาญจน์

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยด้วย chromatographic Fingerprints
โดย : ธิรดา สุขธรรม

การวิเคราะห์หาองค์ประกอบในพลาสติกด้วยเทคนิคทางความร้อน
โดย : ขนิษฐา ภูลวรรณ

การบรรจุอาหารแบบต่‹อต้Œานจุลินทรีย์มีประโยชน์อย่‹างไร
โดย : พนารัตน์ มอญใต้, เวฬุกานต์ ยิ้มสิน

AOX สารพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษที่ไม่‹ควรมองข้Œาม
โดย : ก่อพงศ์ หงษ์ศรี

ความสำคัญของการได้Œรับการรับรองความสามารถบุคลากรสาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้Œองปฏิบัติการ
โดย : นพเก้า เอกอุ่น

วศ. กับการผลิตวัสดุควบคุม
โดย : จิราวรรณ หาญวัฒนกุล

การศึกษาความเสถียนของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
โดย : จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์

วศ. กับการเป็นสมาชิกสามัญของ IUPAC
โดย : วันดี ลือสายวงศ์

การวัดขนาดอนุภาคนาโนเมตรด้Œวยเทคนิค X-Ray Diffraction
โดย : ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ

เทคโนโลยีการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ด้Œวยระบบการกรองชีวภาพ (biofiltration)
โดย : อมรพล ช่างสุพรรณ

One Village One Product ประเทศญี่ปุ่น ต้นแบบของหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
โดย : วิไลวรรณ สะตะมณี

แมลงทอด อร่อยดี มีคุณค่‹า แต่‹…
โดย : นันทกานต์ สัตยวงศ์

เสิรฟอาหารแบบบุฟเฟตให้Œปลอดภัยต่‹อการบริโภค
โดย : รวิวรรณ อาจสำอาง, สุพรรณี เทพอรุณรัตน์


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM