กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 63 ฉบับที่ 197 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2558

การขับเคลื่อนการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน (สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร)
โดย : สุทธิเวช ต.แสงจันทร์

ห้Œองปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้Œานแก้Œวมุ่‹งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
โดย : เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, กนิษฐ์ ตะปะสา

การทำลู่ลานกรีฑาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ
โดย : อรสา อ่อนจันทร์

วศ.กับการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
โดย : อังสนา ฉั่วสุวรรณ์, สุภาพร โค้วนฤมิตร

การทดสอบวัสดุก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของอาคาร
โดย : กฤษฎา สุทธิพันธ์

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศและของอาเซียนด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
โดย : พจมาน ท่าจีน, เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์

การพัฒนาชุดทดสอบ เชื้อโคลิฟอร์มและ อี.โคไล ในนํ้าบริโภคและอุปโภค
โดย : สุพรรณี เทพอรุณรัตน์, สุลาวดี เขียวชม

สารสนเทศด้านมาตรฐานวิธีทดสอบที่อุตสาหกรรมอาหารควรรู้
โดย : สุวศรี เตชะภาส

การตรวจสอบสถานะของการให้บริการทดสอบสอบเทียบผ่านระบบออนไลน์
โดย : เดช บัวคลี่

การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยกิจกรรมการสอบเทียบ
โดย : จิตตกานต์ อินเที่ยง

การให้บริการทดสอบคุณภาพถ่านกัมมันต์และผลิตภัณฑ์จากถ่านมาตรฐาน
โดย : อรุณ คงแก้ว

การวัดค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของแผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจรด้วยระบบอัตโนมัติ
โดย : กิตติยา ปลื้มใจ, เจษฎา บ่อทรัพย์, สุรเดช สุรัติศักดิ์ และ เบญจรงค์ โพธิ์สุข

ประโยชน์จากเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) ในงานทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
โดย : ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก
โดย : นันทนา พิเคราะห์

สิ่งแวดล้อมดี นำพาอุตสาหกรรมและ SMES ก้าวไกล
โดย : เทพวิทูรย์ ทองศรี

การทดสอบเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อภาคอุตสาหกรรมและ SMEs
โดย : สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย e-learning
โดย : ลัดดาวัลย์ เยียดยัด


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM