กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 200 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2559

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
โดย : พจมาน ท่าจีน

ระบบบริการ MOST One Stop Service
โดย : เดช บัวคลี่

การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบของ วศ.
โดย : วันชัย ชินชูศักดิ์, จิตตกานต์ อินเที่ยง

การจำแนกประเภทของพลาสติก
โดย : ธนิษฐา ภูลวรรณ

พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก
โดย : วรประภา ศรีโยทัย

การประกันคุณภาพผลการทดสอบทาง จุลชีววิทยาด้วยจุลินทรีย์อ้างอิง
โดย : สุลาวดี เขียวชม

กฎระเบียบและมาตรฐานของขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
โดย : ณิชชาอร ภควัตชัย

การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน
โดย : จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

สาหร่าย... คุณค่าที่มากกว่าความอร่อย
โดย : เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์

จีโอพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์
โดย : ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ

การใช้ประโยชน์จากการสมัครอบรม/สมัมนาออนไลน์
โดย : ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์

125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการในบริบทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ระดับสากล
โดย : อัญญาดา ตั้งดวงดี


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM