เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ปุ๋ยจุลินทรีย์นาโน ปฏิวัติเขียววงการเกษตร ฝีมือ ธนดล แจ่มใส
   
ปัญหา :
 
 
"นาโน" คำนี้ได้นำมาใช้ในหลายวงการ ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ฯลฯ เรียกได้ว่าเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้สูงมากขึ้นระดับหนึ่ง และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่ง มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการศึกษา รวบรวม ทดสอบ ในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการเกษตร มีบุคคลหนึ่งที่ได้นำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในรูปแบบของปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในวงการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ประสบผลสำเร็จด้านการประกอบอาชีพการเกษตร ได้รับผลผลิตปริมาณมาก ลดต้นทุนการผลิตหลายเท่าตัว ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช

คุณธนดล แจ่มใส
ศิษย์เก่าเกษตรแม่โจ้รุ่น 47 ผู้ที่เคยบุกเบิกงานเครื่องจักรกลการเกษตรเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ต้องเลิกกิจการไปด้วยเหตุผลบางประการ แต่ด้วยจิตวิญญาณและคำขวัญประจำใจของลูกแม่โจ้ทุกคนที่ว่า "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" จึงลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยงานใหม่ ทีมงานชุดใหม่ ด้วยการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพนาโน ใช้ได้ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

อะโกรนาโน ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพสูตรเข้มข้น เป็นการรวบรวมจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีมากกว่า 250 สายพันธุ์ ด้วยการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์จากสภาพดินที่สมบูรณ์ทุกสภาพในหลายประเทศ นำมาบ่มเพาะและขยายพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่เรียกว่า นาโนเทคโนโลยี จนกระทั่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ฟื้นฟูสภาพดินที่เป็นกรด เป็นด่าง ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ให้มีความเป็นกลางและร่วนซุย เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคให้ต้นพืช เกษตรกรไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ช่วยย่อยสลายสารเคมี สารพิษ และเศษวัสดุที่ตกค้างในดินให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สามารถนำไปใช้กับกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ กลุ่มที่ใช้กำจัดสิ่งปฏิกูล และกลุ่มที่ใช้กำจัดยุงลาย ในส่วนของกลุ่มที่ใช้กับพืช แบ่งออกเป็นสูตรตามชนิดของพืช ได้แก่ สูตรสำหรับฟื้นฟูสภาพดิน ช่วยสลายสารเคมีตกค้างในดิน ช่วยสลายฟางข้าว สลายตอซัง กำจัดข้าวดีดซึ่งเป็นข้าวที่ปะปนมากับข้าวพันธุ์ดี ทำให้คุณภาพข้าวลดลง ขายได้ราคาต่ำ สูตรข้าวทั่วไปหลายสายพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลังและอ้อย พืชผักทั่วไป ปลูกผักไร้ดิน กาแฟ ลิ้นจี่ ลำไย ข้าวโพด การเพาะเห็ด และสูตรสำหรับใช้กับหญ้าในสนามกอล์ฟ

สูตรสำหรับใช้กับสัตว์ ใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก กลุ่มใช้กำจัดยุงลาย ใช้สำหรับตัดวงจรการเกิดยุงลายได้ 90 วัน กลุ่มสำหรับใช้กำจัดสิ่งปฏิกูล มีอยู่ 3 สูตร คือ สูตรใช้บำบัดน้ำเสียทุกชนิด สูตรใช้สำหรับย่อยสลายขยะ และสูตรย่อยสลายไขมันทุกสภาพ

ปุ๋ยนาโนจุลินทรีย์ชีวภาพ ผลิตเป็น 2 ส่วน คือ หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนและอาหารเลี้ยง จะต้องใช้ร่วมกันทั้งสองส่วน ในอัตรา 1:1 ผสมกับน้ำ 20 ลิตร หรือส่วนผสมทั้งสอง 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 1,000 ลิตร ทิ้งไว้ให้เชื้อจุลินทรีย์กินอาหารและขยายพันธุ์ประมาณ 6-12 ชั่วโมง หรือทิ้งไว้ 1 คืน สำหรับการใช้ในนาข้าว จะต้องฉีดพ่นลงในแปลงนาที่มีน้ำเท่านั้น ส่วนไม้ผลและพืชไร่ ฉีดลงดินรอบโคนต้นที่มีความชื้น หลังรดน้ำหรือหลังฝนตก สำหรับพืชผัก ใช้ส่วนผสม 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ช่วงที่ดินมีความชื้นหลังรดน้ำ

ที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เขียนได้ไปพบกับเกษตรกรหลายราย เพื่อขอทราบผลการทดลองใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ ได้แก่ คุณกฐิน แววดี บ้านเลขที่ 22 คุณพิกุล ชาวบ้านกร่าง บ้านเลขที่ 23 ได้ทดลองใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพกับต้นมะม่วงที่ปล่อยทิ้งร้าง ขาดการบำรุงดูแลไว้หลายปี ได้แก่ พันธุ์เขียวเสวย มันเดือนเก้า และพันธุ์โชคอนันต์ จำนวน 30 ต้น เล่าให้ฟังว่า เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ ได้รับผลดีมาก ผลมะม่วงใหญ่ พวงใหญ่ต้องใช้ไม้ค้ำกิ่ง ไม่มีมะม่วงกะเทย และให้ผลนอกฤดู อีกทั้งไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีฉีดพ่นป้องกันกำจัดศัตรูพืช คุณอุบล ชาวบ้านกร่าง บ้านเลขที่ 145 ทดลองใช้กับนาร้างพบว่า ดินที่ว่างเว้นจากการทำนามีสภาพดินดี ร่วนซุย รากข้าวยาวกว่าปกติ เมล็ดข้าวเต็มรวง ไม่มีศัตรูพืชรบกวน คุณมัลลิกา สว่างยิ่ง บ้านเลขที่ 57/2 ทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ราดโคนต้นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ทำให้มะม่วงออกดอกนอกฤดู จากนั้นจึงทดลองฉีดพ่นที่ทรงพุ่มหลังจากออกดอกแล้ว ทำให้ติดผลทั้งต้น ผลไม่ร่วงหล่น

อีกแห่งหนึ่งที่ผู้เขียนไปพบและทราบข้อมูลคือ หมู่ที่ 2 อำเภอสามชุก คุณเทพ นาคคำพันธุ์ เล่าว่า ทดลองใช้ในนาข้าวได้ผลดี ในแปลงนาไม่มีข้าวดีดเจือปน เป็นการประหยัดค่าแรงงานจ้างคนกำจัดข้าวดีดวันละ 200 บาท ปีก่อนทำนาใช้ต้นทุนค่าปุ๋ยและยาเคมีรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,800 บาท ปีนี้ใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ ใช้ต้นทุนเพียง 700 บาท เท่านั้น เกษตรกรละแวกใกล้เคียงมาศึกษาดูงานแล้วนำไปเป็นแบบอย่างหลายราย

อะโกรนาโน ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันบริการผลิตภัณฑ์และตรวจสอบเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยากรทีมงาน คือ คุณดนัย ปัญตยัง โทร. (081) 896-2878 คุณพิสิษฐ์ จินดามัง (081) 922-5465

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 22 ฉบับที่ 472
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM