เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ศักดิ์ ลำจวน บัณฑิตแม่โจ้ ผู้ศึกษาผสมพันธุ์อินทผลัมไทยผลสด รายแรกของไทย
   
ปัญหา :
 
 
อินทผลัม เป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่ง เป็นไม้ผลเมืองร้อนแถบทะเลทราย มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศทางแถบตะวันออกกลาง และได้ขยายออกไปยังประเทศต่างๆ หลายประเทศ อินทผลัมเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง ใบสีเขียวปนเงินเป็นพืชที่ไม่ผลัดใบ จะให้ผลผลิตประมาณ 7-10 ปี หลังปลูก ผลอินทผลัมมีคุณค่าทางอาหารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย ช่วยบำรุงร่างกาย บำรุงสายตา ลดความหิว แก้กระหาย ลดเสมหะในลำคอ ลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด แก้โรควิงเวียนศีรษะ มีสารที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดมะเร็งในช่องท้อง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้ที่ชื่นชอบบริโภคอินทผลัมต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ปัจจุบันเมืองไทยสามารถผสมพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์อินทผลัมรับประทานผลสดได้แล้ว ให้ผลผลิตหลังจากปลูก 1 ปีครึ่ง ถึง 2 ปี ผลใหญ่ สีเหลืองทอง เก็บรักษาไว้ได้นาน รับประทานผลสดที่หวานชุ่มคอ คือที่บ้านสวนโกหลักของ คุณศักดิ์ ลำจวน คุณศักดิ์ ลำจวน ศิษย์เก่าเกษตรแม่โจ้ รุ่น 36 วัยถือได้ว่าเป็นลูกหม้อของแม่โจ้ คือศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงระดับปริญญาตรี เมื่อ ปี 2523 หลังจากจบการศึกษาแล้ว ได้ประกอบอาชีพส่วนตัว เปิดร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี สารเคมี วัสดุการเกษตร ที่บ้านเกิดของตนเอง โดยใช้ชื่อว่า "โกหลักการเกษตร" ต่อมาได้หาซื้อที่ดินเพื่อปลูกลำไย จำนวน 30 ไร่ จนถึง ปี 2542 การจำหน่ายปุ๋ยเคมี วัสดุการเกษตรประสบความสำเร็จ บริษัทเอกชนผู้ผลิตปุ๋ยเคมี มีโครงการนำผู้แทนจำหน่ายเดินทางไปดูงานต่างประเทศในแถบตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งที่ปลูกอินทผลัมและปลูกในพื้นที่ที่เป็นทะเลทราย ใช้เวลาปลูกประมาณ 7-10 ปี จึงจะให้ผลผลิต ตนเองจึงเกิดแนวคิดว่า ต้นอินทผลัมนี้น่าจะปลูกขึ้นได้ดีในประเทศไทย เพราะสังเกตว่าในเมืองไทยเองก็มีการปลูกอินทผลัมกันอยู่บ้าง แต่เป็นต้นอินทผลัมที่ใช้ตกแต่งสถานที่ จึงได้ซื้อต้นอินทผลัมติดตัวมาด้วย จำนวน 7 ต้น นำมาปลูกที่บ้านสวนโกหลัก พร้อมกันนี้ได้ศึกษาค้นคว้าตำราเกี่ยวกับการปลูกอินทผลัม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลปรากฏไม่พบว่ามีผู้ใดเคยเขียนตำราเกี่ยวกับการปลูกอินทผลัมมาก่อน ด้วยที่ตนเองมีความรู้ด้านการเกษตรมาก่อน จึงได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด ตั้งแต่การเตรียมดิน สภาพภูมิอากาศ ความต้องการน้ำ การบำรุงรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การรักษาคุณภาพผลผลิต การเก็บรักษาและแปรรูปผลผลิต ฯลฯ จากนั้น ประมาณ ปี 2546 ต้นอินทผลัมที่นำมาจากต่างประเทศเริ่มติดเกสรตัวผู้และตัวเมีย ปกติของต้นอินทผลัมนั้นเป็นพืชที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่คนละต้นกัน จะผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติด้วยการอาศัยแมลงหรือลม คุณศักดิ์ ลำจวน จึงได้ทดลองช่วยผสมเกสรให้กับต้นอินทผลัม ใช้ทั้งเกสรของอินทผลัมที่ซื้อมาจากต่างประเทศและอินทผลัมที่ใช้เป็นไม้ประดับ จนได้ผลผลิตอินทผลัม ประมาณ 10 ทะลาย ผลมีขนาดใหญ่ ขนาดประมาณหัวแม่มือ ผลสดมีเนื้อหวานกรอบ จึงได้นำเอาเมล็ดที่ได้ไปเพาะเมล็ด จำนวน 50 ต้น เมื่อต้นกล้าที่เพาะสูงประมาณ 1 เมตร จึงนำไปปลูกระหว่างต้นลำไย ใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดเริ่มให้ผลผลิต ทดสอบอยู่หลายรุ่น แน่ใจว่าได้สายพันธุ์อินทผลัมที่คงที่ ในปี 2548 จึงได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับทราบผลงาน และขออนุญาตตั้งชื่ออินทผลัมสายพันธุ์ใหม่ให้เป็นเกียรติแก่สถาบันการศึกษาของตนเองว่า "K.L.1 (แม่โจ้ 36)" การจัดการในสวนได้ผ่านการรับรองเป็นแหล่งผลิตพืช ตามโครงการความปลอดภัยอาหารด้านพืช อินทผลัม จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณศักดิ์ ลำจวน เล่าต่อว่า อินทผลัมรับประทานผลสดสายพันธุ์ใหม่นี้ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม มาศึกษาดูงานและสั่งซื้อไปปลูกครั้งละไม่ต่ำกว่า 5,000 ต้น อีกทั้งตนเองยังได้รับความรู้จากนักวิชาการที่มาจากประเทศมาเลเซียว่า กาบหุ้มเกสรอินทผลัมเพศผู้ หากนำกาบใบไปกลั่นจะใช้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังได้ด้วย ประเทศดูไบและซาอุดีอาระเบีย สั่งซื้ออินทผลัมที่ปลูกในกระถางหรือเข่งขนาดใหญ่ เพื่อนำไปประดับบริเวณหน้าอาคารที่ทำการของรัฐบาล ในราคากระถางละ 500,000 บาท สาเหตุที่ต่างประเทศให้ราคาสูงนั้น เนื่องจากให้ผลผลิตที่รับประทานผลสดแล้ว เก็บผลผลิตได้ประมาณ 80-100 ปี ใช้ตกแต่งสถานที่ได้อย่างสวยงาม ผลงานประสบความสำเร็จจากการผสมพันธุ์อินทผลัมรับประทานผลสดสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ คุณศักดิ์ ลำจวน ได้รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ในวาระครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อ ปี 2551 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเกียรติประวัติ เมื่อปี 2552 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 36 ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น "คนดีศรีไชยปราการ" ด้านการท่องเที่ยว สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เลขที่ 37 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ (053) 457-081, (089) 855-9569, (081) 582-4444 หรือ www.intapalum.com ชมตัวอย่างจริง อินทผลัมกินผลได้ ในงานเกษตรมหัศจรรย์วันเส้นทางเศรษฐี-เทคโนโลยีชาวบ้าน ระหว่าง วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2554 ณ ชั้น 4 MCC HALL เดอะมอลล์ บางแค
วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 23 ฉบับที่ 510
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM