เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
นักธุรกิจปลูกทุเรียนในพื้นราบ สำเร็จแล้ว
   
ปัญหา :
 
 

ทุเรียน ได้รับขนานนามว่าเป็น ราชาแห่งผลไม้ ในบ้านเรามีปลูกกระจายทั่วไป เช่น

จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ในภาคใต้หลายจังหวัด ทางภาคเหนือที่ จังหวัด

อุตรดิตถ์ แต่ละพื้นที่ก็ปลูกสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไป ทั้งสายพันธุ์ที่ส่งเสริมให้

เกษตรกรปลูก และสายพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์ดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมปลูกและรับ

ประทาน ในจังหวัดภาคเหนือได้มีเกษตรกรปลูกทุเรียนกันมากเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่จะ

ปลูกในพื้นที่สูง เช่น อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอแม่แตง เชียงดาว ไชย

ปราการ และฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แต่มีนักธุรกิจรายหนึ่งที่มีสายเลือดเกษตรกรจากบรรพบุรุษ ทดลองปลูกทุเรียนในพืน้ ที่ราบร่วม

กับลำไย ไม้ผล พืชผักอื่นๆ ใช้เวลา 5 ปี ได้รับผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี

คุณพัชราภรณ์ พิลาศลักษณ์ หรือ คุณหน่อย สาวใหญ่วัย 54 ปี เล่าให้ฟังว่า ตนเองพืน้ เดิม

เป็นคนบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อมีศักดิ์เป็น

น้องชายของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่

5 เมื่อ ปี 2439 ชาวจีนนำต้นลำไยรุ่นลูกจากต้นแม่ที่เป็นลำไยต้นแรกของไทย จำนวน 5 ต้น มา

ถวาย คุณพ่อนำมาปลูกในพื้นที่บ้านน้ำโท้ง จำนวน 3 ต้น คุณพ่อชอบปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจ

มีเวลาว่างก็จะเข้าสวนเพื่อปลูกต้นไม้หลายชนิด ใน ปี 2556 ต้นลำไย 3 ต้น ที่ปลูกนับอายุกว่า

100 ปี ก็ปลูกและอยู่ในสวนของคุณพ่อเอง แต่ตนเองจะใช้ประโยชน์ในที่ดิน ประกอบกับได้มี

กลุ่มอนุรักษ์ที่ต้องการจะอนุรักษ์ต้นลำไยโบราณนี้ไว้ จึงได้ขนย้ายไปปลูกที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1 ต้น โครงการพัฒนาพื้น ที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดลำพูน 1 ต้น เทศบาลตำบลวังผาง

อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 1 ต้น พื้นที่เดิมจึงได้ปรับปรุงเป็นตลาดบ้านน้ำโท้ง แล้วเพิ่ม

พื้น ที่ทำสวนมากขึ้น รวมถึงไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร มะพร้าว ลำไย ส่วนตัว

เองนั้น ได้ออกจากบ้านไปทำธุรกิจหลายประเภทในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ได้

ย้ายมาประกอบธุรกิจที่บ้านเดิมควบคู่ไปกับการทำสวน

ด้วยที่เป็นคนชอบรับประทานทุเรียน ประมาณ ปี 2552 ประมาณ ปี 2552 จึงทดลองปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่

สั่งซื้อจากจังหวัดจันทบุรีมาปลูกในพื้น ที่ของตนเองที่บ้านน้ำโท้ง จำนวน 3 ต้น ปลูกระหว่างต้น

กล้วยและต้นลำไยดั้งเดิมที่มีอายุมากกว่า 30 ปี มอบหมายให้คนงานเป็นคนปฏิบัติดูแลรักษา

โดยไม่ให้ใช้สารเคมีทุกประเภทอย่างเด็ดขาด ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ฉีดพ่นน้ำหมักจากปลา ใช้สารชี

วภัณฑ์เท่าน้ำ ฯลฯ ตนเองได้เข้าไปดูที่สวนบ้างเป็นครั้งคราวที่มีเวลาว่าง เพราะส่วนใหญ่จะใช้

เวลาดูแลธุรกิจของตนเองที่ร่วมกับเพื่อน ชื่อ คุณเกล็ดเพชร ไทยสวัสดิ์ ร้านอาหารหัวปลา

หม้อไฟ ซึ่งเป็นกิจการที่ทำชื่อเสียงให้ตนเองและเพื่อนมานานแล้ว ตั้งแต่ทำอยู่ที่กรุงเทพฯ ย้าย

มาอยู่ที่กำแพงดิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทำได้ระยะหนึ่งเห็นว่าสถานที่ไม่เหมาะสม จึง

ย้ายร้านใหม่มาเปิดที่บริเวณเชียงใหม่แลนด์ มีลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมาก แต่ด้วยพื้น ที่คับ

แคบ ไม่มีสถานที่จอดรถยนต์ของลูกค้า ในปี 2558 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ริมถนนเชียงใหม่-แม่โจ้

ใกล้กับศูนย์การค้ารวมโชคมีชัย ตรงกันข้ามกับศูนย์จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิจนถึงปัจจุบัน

คุณหน่อย เล่าเรื่องของทุเรียนต่อว่า ประมาณ ปี 2557 คนงานที่สวนได้ขนทุเรียนพันธุ์หมอน

ทองมาวางไว้ที่ร้านหัวปลาหม้อไฟจำนวนมาก ตนเองตกใจและดีใจที่ผลผลิตทุเรียนในสวนของ

ตนได้ผลแล้ว จึงชักชวนเพื่อนๆ ไปแสดงความยินดีในสวนด้วยการเฉลิมฉลองรับประทานกันเอง

ทั้งหมด พันธุ์หมอนทองที่ปลูกผลขนาดใหญ่มาก แต่ละผลน้ำหนักมากกว่า 3 กิโลกรัม เนื้อแน่น

เมล็ดลีบ คล้ายกับทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดจันทบุรี ต่อมาเกิดแนวคิดว่าทุเรียนสามารถปลูกและ

ขึ้น ได้ดีในทุกพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่สูงหรือที่ต่ำ สภาพอากาศของอำเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม่ ก็ปลูกให้ผลได้ จึงได้สั่งซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนมาปลูกเพิ่มอีก 100 ต้น ได้แก่ พันธุ์หมอน

ทอง ชะนี หลงลับแล หลินลับแล ปลูกระยะห่าง 6x6 เมตร คาดว่าอีก 3-4 ปี คงจะได้ผลผลิต

และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและจุดท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (081) 951-8599, (081) 671-2998

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนดลยีชาวบ้าน 5 ก.ค.59
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM