เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน
   
ปัญหา :
 
 
อยากทราบความรู้ความเข้าใจว่า การเกษตรแบบผสมผสาน คืออะไร มีลักษณะอย่างไรครับ และมีความแตกต่างจากไร่นาสวนผสมอย่างไร
วิธีแก้ไข :
 

หลักการในการทำของเกษตรแบบผสมผสาน คือ ต้องประกอบด้วยกิจกรรมการเกษตร ตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป อาจเป็นการผสมผสาน ระหว่างพืชกับพืช สัตว์กับสัตว์ หรือสัตว์กับพืช กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิด จะต้องเกื้อกูลกัน โดยพิจารณาจากการหมุนเวียนการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับอาหาร อากาศ และพลังงาน โดยต้องทำในพื้นที่ และระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมนั้นๆ ควรประกอบไปด้วยการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ และสามารถผสมผสานระหว่างการปลูกพืชต่างชนิด หรือการเลี้ยงสัตว์ต่างชนิดกันได้ และมีการเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรม เกษตรต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในระบบเกษตรนี้ เกิดขึ้นทั้งจากวงจรการใช้แร่ธาตุอาหาร รวมทั้งอากาศ และพลังงาน คือมีการหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ให้เป็นประโยชน์กับพืช และใช้เศษพืชเป็นอาหารสัตว์ โดยที่กระบวนการใช้ประโยชน์ จะเป็นไปทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก โดยเป็นแรงงานที่มีอยู่ภายในครอบครัว ครอบครัวเกษตรกร ต้องมีความใจเย็นและเข้าใจ มีความอดทนมุมานะในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และต้องให้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะการผสมผสานในระบบเกษตร สามารถทำได้ดังนี้

-การปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยอาศัยหลักการความสัมพันธ์ระหว่างพืช สิ่งมีชีวิต และจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ นำมาจัดการและปรับใช้ในระบบการเกษตร เช่น การปลูกพริกไทยร่วมกับมะพร้าว การปลูกตาลโตนดในนาข้าว การปลูกระกำในสวนยาง การปลูกพืชไร่ผสมกับถั่ว การปลูกทุเรียนร่วมกับสะตอ โดยที่ยิ่งมีความหลากหลายของพืชปลูกมากเท่าใด ก็จะสามารถเพิ่มมั่นคงให้กับระบบมากขึ้นเท่านั้น

-การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ โดยการผสมผสานระหว่างสัตว์ สัตว์ชนิดหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับสัตว์อีกชนิดหนึ่ง เช่น การเลี้ยงหมูควบคู่กับปลา การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน การเลี้ยงเป็ดหรือไก่ร่วมกับปลา

-การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ เป็นรูปแบบการเกษตรที่สอดคล้องกับ สมดุลของแร่ธาตุ พลังงาน และมีการเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมการผลิตต่างๆ มากขึ้น ใกล้เคียงกับระบบนิเวศตามธรรมชาติมากขึ้น เช่น การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงเป็ดในนาข้าว การเลี้ยงหมูและปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชไร่

ต่างจาก “ไร่นาสวนผสม” อย่างไร ไร่นาสวนผสม เป็นระบบการเกษตรที่มีเป้าหมาย เพื่อการยังชีพ หรือเพื่อลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนเป็นหลัก มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายๆ อย่างรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันสำหรับใช้บริโภคในครอบครัว แต่มิได้ดีการให้กิจกรรมการผลิตผสมผสานเกื้อกูลกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสูงสุดเหมือนการเกษตรแบบผสมผสาน ไร่นาสวนผสม อาจมีกลไกการเกื้อกูลกันจากกิจกรรมการผลิตได้บ้าง แต่ก็เพียงเล็กน้อย และเป็นกลไกที่เกิดเอง

การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการจัดระบบของกิจกรรมการผลิตในไร่นา ได้แก่ พืช สัตว์ ประมง ให้มีการผสมผสานอย่างต่อเนื่อง และเกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกัน โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นา เช่น ดิน น้ำ แสงแดด อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลในการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วย

ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
หนังสือพิมพ์แนวหน้า 16 ส.ค.59
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM